Агенцията по обществени поръчки (АОП), съвместно с Асоциация на общините в Дания (LGDK) приключиха успешно проекта на Европейския Съюз

Агенцията по обществени поръчки (АОП), съвместно с Асоциация на общините в Дания ( LGDK) приключиха успешно проекта на Европейския Съюз “Укрепване на административния капацитет на Агенцията по обществени поръчки и усъвършенстване на правната рамка в областта на обществените поръчки”.

С цел укрепване на административния капацитет на АОП, ЕС осигури подкрепа чрез програмата ФАР. Туининг проекта ( Twinning Light Project) стартира през ноември 2004 г. с подписването на договор между партньорите – АОП и LGDK.

Проектът се реализира в 3 основни компонента:

  • Подобряване на правната рамка на обществените поръчки
  • Развитие на административния капацитет в системата на обществените поръчки
  • Усъвършенстване на Регистъра на обществените поръчки

Резултат от работата на експертите по всичките компоненти от проекта са 16 доклада, съдържащи заключения и препоръки за развитието на системата на обществените поръчки в България и укрепването на административния капацитет на АОП. По време на проекта са проведени 8 семинара, с повече от 150 участници.

Експерти от АОП, свързаните министерства и организации преминават обучение, обхващащо различни аспекти на обществените поръчки – IT политики, използване на електронен подпис, стандарти за документация, стратегия за човешките ресурси, сравнителен анализ на българското с европейското законодателство. Семинарите допринасят не само за повишаване знанията и уменията на участниците, но и за създаване на контакти и по-добра комуникация между българските институции, които изпълняват свързани задачи.

По време на образователно посещение в Дания експерти от АОП се запознаха с работата на датски институции, свързани с обществените поръчки (министерства, агенции, организации, образователни институции и други публични институции).

Допълнителна информация можете да получите от координаторите по проекта:

Г-жа Мариета Попова

Агенция по обществени поръчки

Телефон: 00359 2 940 7054

e-mail: [email protected]

и

Ms Helle Sehested

Local Government Denmark

Phone 0045 3370 3342

e-mail: [email protected]