Агенцията по обществени поръчки изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Агенцията по обществени поръчки изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Целта на предложения законопроект е постигане на пълно съответствие на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки, както и усъвършенстване на правната рамка при гарантиране спазването на принципите на прозрачност, равнопоставеност, свободна и честна конкуренция, и недопускане на дискриминация. Основните промени, предложени с проекта на ЗИДЗОП отразяват новите моменти в европейските директиви и са с оглед координиране, осъвременяване и опростяване на процедурите по възлагане на обществени поръчки в Европейския съюз, при спазването на основните принципи на Римския договор.

Промените в закона целят хармонизирането на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки и са в изпълнение на поетите ангажименти от страна на Република България по глава “Свободно движение на стоки” в процеса на присъединяване.