Агенцията по обществени поръчки с проект по ОП „Добро управление“

Агенцията по обществени поръчки направи публично представяне на проекта “Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“, по който работи от няколко месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“. Като резултат от проекта се очаква да бъде направена актуална оценка на националната система на обществените поръчки, след извършен цялостен обзор.

На пресконференцията присъстваха ръководителят на проекта Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки, и Кнут Лейполд, главен специалист по обществени поръчки към Международната банка за възстановяване и развитие и ръководител на екипа от независими външни консултанти, които ще направят оценка на извършената работа.

„В изпълнение на приетата Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014 – 2020 г. осъществихме сериозна реформа в различни направления – вече действа изцяло нова нормативна уредба, съответстваща на последните директиви на ЕС. Осигурени са практически инструменти за прилагане на новото законодателство. Постигнат е значителен напредък по отношение на мерките за публичност и прозрачност, централизираното възлагане, укрепването на административния капацитет и повишаването на професионализма в сектора. Значими са и направените промени в управлението и контрола. В резултат от осъществените дейности и мерки Европейската комисия определи като изпълнено Общо предварително условие 4 към Споразумението за партньорство, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.“ – съобщи Миглена Павлова.

„България отбелязва значителен напредък в модернизацията на обществените поръчки. Този напредък се дължи на лидерската роля на Агенцията по обществени поръчки, която е двигател на реформата в различните направления. Искам да изразя удовлетворението на нашия екип, че имаме възможността, чрез препоръките които ще направим, да помогнем на страната ви за още по-значимо подобряване на системата за обществените поръчки “ – отбеляза Кнут Лейполд.

Международните партньори на АОП изразиха задоволство от ползотворното сътрудничество.

Екипът, който работи по проекта
Миглена Павлова – изпълнителен директор на АОП и ръководител на проекта