ВАЖНО! За публикуване в Регистъра на обществените поръчки се приемат само подписани и подпечатани от възложителя:

  • Решения за откриване на процедура;
  • Решения за прекратяване на процедура;
  • Решения за удължаване на срока за приемане на оферти;
  • Обявления за възлагане на обществени поръчки;
  • Информация за сключен договор;
  • Както и всички други документи, които подлежат на вписване в Регистъра на обществените поръчки;

Не се публикуват документи:

  • Изпратени по факс;
  • Копия на документи;

Публикуват се само документи изпратени по пощата, по куриер или донесени лично на адрес: София 1000, ул. “Леге” №4, Агенция по обществени поръчки.