Валентин Павлов, създател на електронния регистър на обществените поръчки, получи от президента Георги Първанов наградата “Джон Атанасов”.

Валентин Павлов, създател на електронния регистър на обществените поръчки, получи от президента Георги Първанов наградата “Джон Атанасов”. Отличието се връчва на млад българин, който има значим принос за развитието на информационното общество.

Валентин Павлов е вицепрезидент на една от най-големите български софтуерни компании “Рила Солюшънс” ЕАД. Неговите изследвания в областта на лингвинистичното моделиране са основа за водещи проекти на фирмата, реализирани у нас, в САЩ и Англия.

Регистърът на обществените поръчки е съвременна електронна база данни, в която се публикува и съхранява информация за обществените поръчки, с цел осигуряването на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане. В него се поддържа структурирана информация за решенията и обявленията за възлагане на всички обществени поръчки, както и информация за сключени договори. Структурата му е изцяло съобразена със Стратегията за електронно правителство на Република България за предоставяне по електронен път на качествени административни услуги на гражданите и бизнеса.