Възложителите по чл. 7, ал. 1 т.3 от ЗОП ще възлагат обществени поръчки по облекчен режим, само когато извършват дейности от комуналния сектор.

Възложителите по чл. 7, ал. 1 т.3 от ЗОП ще възлагат обществени поръчки по облекчен режим, само когато извършват дейности от комуналния сектор.

Възложителите на обществени поръчки – публичноправни организации –  ще могат да възлагат обществени поръчки по облекчен режим, предвиден за секторните възложители, когато извършват секторни дейности, посочени в Закона за обществените поръчки. Това са дейностите свързани с:

– предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределението на питейна вода, електрическа енергия, природен газ или топлинна енергия, както и доставката до тези мрежи;

-търсене, проучване или добив на нефт, природен газ, въглища или други твърди горива;

-експлоатация на летища, пристанища или други терминални бази, използвани от превозвачи;

-експлоатация на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, автоматизирани транспортни системи или въжени линии;

-предоставяне на универсална пощенска услуга;

-напояване, отводняване или други хидротехнически дейности, при условие че количеството вода, предназначена за питейни нужди, е повече от 20 на сто от общото количество вода, която се доставя чрез тези дейности;

-отвеждане или пречистване на отпадъчни води;

В останалите случаи, за дейността си като публичноправни организации, продължава да се прилага режима за класическите възложители. Това предвиждат приетите от правителството изменения в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Според действащата нормативна база възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 3 от ЗОП, които отговарят и на критериите за секторни възложители, възлагат поръчките по реда, приложим за класическите възложители. Направената промяна е в съответствие с директива 93/38/ЕС. 

Промените в останалите разпоредби на правилника са в резултат на приетите изменения в Закона за «Държавен вестник». От 1 май 2005 г. обявите за обществени поръчки по Закона за обществените поръчки се изпращат в електронен вид и се обнародват само в електронната страница на «Държавен вестник» до 5 дни след изпращането им.