Днес Народно събрание прие Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Предстои издаване на указ на президента и обнародването му в Държавен вестник

Днес Народно събрание прие Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Предстои издаване на указ на президента и обнародването му в Държавен вестник.

С приемането на закона възлагането на обществените поръчки преминава на качествено нов етап чрез използване на електронни средства и създадената за целта централна електронна платформа. Правилата за постепенното им въвеждане са уредени детайлно в закона. Задължителното използване на платформата влиза в сила от 01 ноември 2019 г. Това дава възможност за плавен преход към новия начин на възлагане, включително чрез поетапна регистрация на всички потребители (възложители, стопански субекти, контролни органи) и провеждане на обучения за работа с платформата.

Прецизирани са разпоредби свързани с целия процес на възлагане. Регламентиран е редът за подписване, връчване и получаване на електронни документи в хода на процедурите.

В закона се въвеждат изискванията на Директива 2014/55/ЕС относно електронното фактуриране при обществените поръчки. Регламентирано е задължение на възложителите за приемане и обработване на електронни фактури при разплащане по договори за обществени поръчки. Необходимо условие е фактурите да са съвместими с европейския стандарт за електронно фактуриране.

Приети са и промени, с които се цели оптимизиране и прецизиране на действащата правна уредба. Те са свързани с възможностите за замяна или включване на нов подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Уредени са и случаите на възможна смяна на партньор в обединение – изпълнител на поръчката, когато то не е юридическо лице.

Важни промени са направени в посока гарантиране и повишаване на публичността и прозрачността в процеса на възлагане и изпълнение на поръчките. Регламентирано е задължение за възложителите да публикуват в Регистъра на обществените поръчки информация за всички допълнителни споразумения към договорите. На оповестяване в профила на купувача подлежат и договорите за подизпълнение.

Съществена е и промяната, съгласно която информацията за т.нар. малки поръчки – събиране на оферти с обява вече ще е налична в РОП. За целта е предвиден нов образец.

В резултат от промените ще се увеличи публичността и прозрачността при възлагане на обществени поръчки, което ще доведе до повишаване ефективността при разходването на обществените средства.

Споделете в социалните мрежи: