Днес, 09.02.2006 г. Министерският съвет на Република България, на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Днес, 09.02.2006 г. Министерският съвет на Република България, на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Приемането на проект на ЗИДЗОП е в изпълнение на поетите ангажименти по глава I “Свободно движение на стоки” във връзка с присъединяването на Република България към Европейския съюз.

Основната цел е пълно хармонизиране на българското законодателство с правилата на ЕС в областта на обществените поръчки и създаване на условия за бърз и ефективен контрол на актове на възложителя на обществени поръчки в хода на провеждане на процедурите.

Проектът е съгласуван с Генерална дирекция “Вътрешен пазар” на Европейската комисия. Коментарите на дирекцията са отразени и текстът на проекта е одобрен от комисията.

Новите моменти, одобрени на днешното заседание на МС са свързани със следното:

Променена е правната уредба на обжалването на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Целта е да се преодолее неефективността на съществуващата система за оспорване на решенията на възложителите и да се въведат изискванията на Директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО. Новият ред предвижда обжалване на всяко решение, действие или бездействие на възложителя пред специализиран административен орган – Комисията за защита на конкуренцията. Жалбата се подава с копие до възложителя, който до произнасянето на КЗК може сам да отстрани допуснатото нарушение. За постигане на бързина и ефективност на производството по обжалване се предвижда Комисията за защита на конкуренцията да се произнася в кратки срокове – до два месеца. Решението на комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд / ВАС /, чието решение е окончателно.

Новият ред на обжалване води до закриването на Арбитражния съд към Агенция по обществени поръчки. По-нататъшното съществуване на подобен специализиран арбитраж е несъвместимо с принципите, върху които е изградена предлаганата процедура на обжалване. Съгласно проекта актовете на възложителите, приети във връзка с възлагане на обществени поръчки са индивидуални административни актове.

Предвидена е възможност за създаване на централен орган за обществени поръчки, чрез който могат да се провеждат процедури, да се сключват договори за обществени поръчки или рамкови споразумения за нуждите на изпълнителната власт. Централен орган за обществени поръчки може да се създава от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката.

Предлаганият законопроект съдържа и промените от вече одобрения от Министерския съвет на 08.12.2005 г. ЗИДЗОП. По-важните моменти в него са свързани със следните изменения и допълнения:

От обектите на обществени поръчки са изключени строителната концесия по смисъла на Закона за концесиите, юридическите услуги по арбитражни или помирителни дела, трудовите договори и приравнените на тях правоотношения.

Въвежда се нова процедура – състезателен диалог. Тази процедура може да се прилага от възложители в публичния сектор (т. нар. класически възложители), когато предмета на обществената поръчка е сложен и нейното възлагане е невъзможно чрез използването на открита или ограничена процедура. Критерият за избор на изпълнител винаги е икономически най-изгодната оферта. Състезателният диалог е една възможност за възложителя. Той не е длъжен, но може да възложи обществена поръчка чрез тази процедура при наличие на съответните условия.

Уредено е сключването на рамково споразумение от класически възложители. Съгласно действащата в момента уредба, само т.нар. секторни възложители могат да сключват такова споразумение. Рамковото споразумение може да се сключи с едно или с няколко лица. Преценката е на възложителя според неговите нужди и предмета на поръчката.

Законопроектът дава възможност на възложителите да създават динамична система за доставки – изцяло електронен процес за осъществяване на обичайни доставки. Всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор и представи предварителна оферта може да бъде включен в системата по всяко време на нейното действие. Динамична система за доставки се създава само чрез открита процедура.

Когато спецификациите на поръчката са точно определени, възложителите могат да определят изпълнител на обществена поръчка чрез използването на електронен търг като това следва да бъде указано в обявлението. Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност.

Отменена е преференцията за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания, свързана с предложената цена при оценяване на офертите.

Възложителите имат задължение да изпращат обявления и информация и до Европейската комисия, когато стойността на поръчката е над определените в директивите прагове.

Възложителите може да включват изисквания, свързани с опазване на околната среда при изпълнение на поръчката. В тези случаи може да се използват спецификации или части от европейски или национални екоетикети.

Договор за обществена поръчка не може да се сключи преди изтичане на срока за оспорване на решението за избор на изпълнител.

Увеличен е размерът на имуществените санкции и е разширен обхватът на съставите на административно наказателните разпоредби.

С приемането на промените в Закона за обществените поръчки, Република България изпълнява част от ангажиментите си поети към Европейската комисия по глава “Свободно движение на стоки”. Усъвършенстването на правната рамка следва да подобри функционирането на системата на обществените поръчки, да увеличи конкуренцията и прозрачността, да намали стойността на доставките, услугите и строителството, плащани от възложителите.