Днес 10.11.2005г. Министерски Съвет, на свое заседание, прие Национална стратегия за развитие на секторите обществени поръчки и концесии за периода 2005 – 2007 г.

При изготвяне на стратегията са взети предвид препоръките на Европейската комисия и СИГМА, отразени в редовните им доклади за институционално развитие на Агенцията по обществени поръчки ( АОП ) и системата на обществените поръчки в страната, както и препоръката на Европейската комисия за съвместно разглеждане на секторите обществени поръчки и концесии.

Основната стратегическа цел е осигуряване на условия за спазване на принципите за публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на всички кандидати и недопускане на дискриминация  при възлагането на обществени поръчки и при предоставянето на концесии. Реализирането на тази цел ще се постигне чрез изпълнение на следните приоритети:

1.Усъвършенстване на нормативната база в областта на обществените поръчки и концесиите и привеждането й в съответствие с правната рамка на Европейския съюз;

2. Укрепване и развитие на административния капацитет;

3. Осигуряване на публичност, прозрачност и равнопоставеност на всички участници в процеса на възлагане на обществените поръчки и предоставяне на концесии.

С постигането на първата приоритетна цел ще се усъвършенства правната рамка, която ще бъде в пълно съответствие с най-новите достижения на правото на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите и ще бъдат осигурени всички условия за прилагането на това законодателство. Планираните в стратегията обучения ще повишат квалификацията и професионалните умения на експертите в АОП, на субектите на обществени поръчки и концесии, както и компетентността на правораздавателните органи, а оттам и ефективността на контролната дейност.

Създаването на единна практика по прилагане на законодателството ще доведе до предпазване от често допускани грешки и нарушения при организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии. Осъществяването на мониторинг на съдебната практика в страната и тази на Европейския съд и нейното популяризиране, ще спомогне за предотвратяване на нарушения от субектите на обществени поръчки при организиране и провеждане на процедури.

Функционирането на Регистър на обществените поръчки и концесионен регистър в България, в съответствие с изискванията на Европейския съюз, гарантира публичност, прозрачност, равнопоставеност на всички участници в процеса на възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии. Провеждането на обучения и информационна кампания за разясняване на функционалните възможности на двата регистъра и поддържането в тях на актуална и изчерпателна информация ще повишат компетенциите на субектите на обществени поръчки и концесии. Предприемането на конкретни мерки – промени в нормативната уредба, засилване на превантивния и последващ контрол, увеличаване на санкциите и др., ще възпрепятства развитието на корупционните практики.

Като краен резултат от изпълнението на стратегията ще нарасне ефективността при разходването на публичните средства и гаранциите за макроикономическа стабилност.

Реализирането на стратегическите цели ще бъде постигнато чрез активно сътрудничество между Агенцията по обществени поръчки, отговорните институции, Програма ФАР, Американска агенция за международно развитие, Институт по публична администрация и европейска интеграци, браншови и други неправителствени организации, местни и чуждестранни партньори.