Днес 17.08.2005 г. (сряда) Агенцията по обществени поръчки (АОП) дари на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) «НАРЪЧНИК ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ».

Днес 17.08.2005 г. (сряда) Агенцията по обществени поръчки (АОП) дари на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) «НАРЪЧНИК ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ». 39-те наръчници са преназначени за кметовете на 39-те, засегнати от наводненията общини. Целта на дарението е да бъдат подпомогнати кметовете в процеса на възлагане на обществени поръчки за отстраняване на щетите от поройните дъждове.

Наръчникът съдържа комплекс от знания, необходими за професионалното ежедневие на всички субекти, участващи в процеса на възлагане на обществени поръчки.

В книгата са разгледани основните моменти по прилагане на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове, в сила от 1 октомври 2004 година. Представени са синтезирани модели за провеждане на всяка една от процедурите, предвидени в законодателството по обществени поръчки.

Разработени са образци на приложни документи по:

  • Закона за обществените поръчки;
  • Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;
  • Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки;

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  www.aop.bg в раздел “Практика”, категория “Методически указания” са публикувани Методическо указание относно прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки и Структура на процедурата на договаряне без обявление.

В случаите на процедура на договаряне без обявление, възложителят договаря конкретните клаузи на договора директно с предварително определени от него лица. За провеждането на тази процедура не се публикува обявление в Регистъра на обществените поръчки и Държавен вестник, сроковете за сключване на договор са по-кратки в сравнение с останалите процедури – открита, ограничена и процедура на договаряне с обявление. Възложителите са задължени да изпращат за публикуване в Регистъра на обществените поръчки мотивираното решение за избор на този вид процедура, както и информация за сключен договор – цена и конкретен изпълнител.