Днес, 28.04.2005 г. Министерски съвет, на свое заседание, определи Матей Марев за председател на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки за срок от 5 години.

Днес, 28.04.2005 г. Министерски съвет, на свое заседание, определи Матей Марев за председател на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки за срок от 5 години. Със Закона за обществените поръчки се предвижда създаване на Арбитражен съд към агенцията. Арбитражният съд е алтернативен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове по обществени поръчки.

С постановление №259 на Министерски съвет от 24.09.2004 г. е приет  Устав на Арбитражния съд, с който се урежда неговото устройство и структура. Председателят на Арбитражния съд не може да бъде арбитър по дела, възложени на Арбитражния съд, освен ако бъде избран от посочените от страните арбитри за председател на решаващия състав. Уставът предвижда тези ограничения във възможностите на председателя на Арбитражния съд да бъде избиран за арбитър от страни по спора – с оглед избягване евентуален конфликт на интереси при избора на третия арбитър от решаващия състав. Председателят представлява съда в страната и чужбина, взема решения по организационни въпроси на съда, координира работата на секретариата, обобщава практиката на Арбитражния съд и я предоставя на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки за оповестяване.

Председателят на Арбитражния съд не е служител на Агенцията по обществени поръчки.

В чл. 20 от Закона за обществените поръчки е посочено, че на длъжността председател на Арбитражния съд  може да бъде назначен юрист, който има над 10 години стаж по специалността и високи нравствени и професионални качества.

Матей Тодоров Марев е роден през 1965 г. Той е член на Софийската адвокатска колегия, хоноруван преподавател е по търговско право в СУ “Св. Климент Охридски”. Марев е арбитър към Арбитражния съд при Българската стопанска камара и е член на Консултативния съвет по законодателство към Народното събрание. Има издадени две книги в областта на правото. Владее английски писмено и говоримо. Женен, с две деца.