Народното събрание прие на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Днес, 16.03.2006 г. на свое заседание Народното събрание прие на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. От общо 129 гласували народни представители, 114 са “за”, против – 11 и въздържали се – 4.

Основната цел на законопроекта е пълно хармонизиране на българското законодателство с правилата на ЕС в областта на обществените поръчки и създаване на условия за бърз и ефективен контрол на актове на възложителя на обществени поръчки в хода на провеждане на процедурите.