Наръчник по обществени поръчки

Наръчникът съдържа комплекс от знания, необходими за професионалното ежедневие на всички субекти, участващи в процеса по възлагане на обществени поръчки.

В книгата са разгледани основните моменти по прилагане на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове, в сила от 1 октомври 2004 година. Представени са синтезирани модели за провеждане на всяка една от процедурите, предвидени в законодателството по обществени поръчки.

Разработени са образци на приложни документи по:

  • Закона за обществените поръчки;
  • Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;
  • Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки;

Целевата аудитория на наръчника са възложители и кандидати в процеса на възлагане на обществени поръчки. „НАРЪЧНИК ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” е официално издание на Агенцията по обществени поръчки.

Издава и разпространява – ИК “Труд и право” София 1000, пл. “Македония” № 1 

За информация и поръчки: тел. 987 51 10, 91 70 467, факс: 987 06 12 e-mail:[email protected] www.trudipravo.bg