На 08.12.2005 г. Министерският съвет на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Министерски съвет прие предложения за промени в Закона за обществените поръчки 

Днес Министерският съвет на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

В проекта са отразени новите моменти в европейската правна уредба съгласно Директива 2004/18/ЕС и Директива 2004/17/ЕС. Основните промени са свързани със следното:  

 • От обектите на обществени поръчки са изключени строителната концесия по смисъла на Закона за концесиите, юридическите услуги по арбитражни или помирителни дела, трудовите договори и приравнените на тях правоотношения; 
 • Прецизиран е кръгът на възложителите. Съгласно § 1, т. 21 ДР от проекта на ЗИДЗОП качество възложител има всяко юридическо лице, създадено с цел задоволяване на обществен интерес, независимо от неговия търговски или производствен характер, което отговаря на някое от условията в разпоредбата;  
 • От изключенията от приложното поле на закона отпадат договорите на Националната здравноосигурителна каса за лекарства по чл. 45, ал.6 от Закона за здравното осигуряване;  
 • Въвежда се нова процедура – състезателен диалог. Тази процедура може да се прилага от възложители в публичния сектор (т.нар. класически възложители), когато предмета на обществената поръчка е сложен и нейното възлагане е невъзможно чрез използването на открита или ограничена процедура. Критерият за избор на изпълнител винаги е икономически най-изгодната оферта. Състезателният диалог е една възможност за възложителя. Той не е длъжен, но може да възложи обществена поръчка чрез тази процедура при наличие на съответните условия;  

 • Уредено е сключването на рамково споразумение от класически възложители. Съгласно действащата в момента уредба, само т.нар. секторни възложители могат да сключват такова споразумение. Рамковото споразумение може да се сключи с едно или с няколко лица. Преценката е на възложителя според неговите нужди и предмета на поръчката;  

 • Законопроектът дава възможност на възложителите да създават динамична система за доставки. Това е изцяло електронен процес за осъществяване на обичайни доставки. Всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор и представи предварителна оферта може да бъде включен в системата по всяко време на нейното действие. Динамична система за доставки се създава само чрез открита процедура;  
 • Когато спецификациите на поръчката са точно определени, възложителите могат да определят изпълнител на обществена поръчка чрез използването на електронен търг като това следва да бъде указано в обявлението. Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност;  
 • Възложителите имат задължение да изпращат обявления и информация и до Европейската комисия, когато стойността на поръчката е над определените в директивите прагове;

 • Документация за участие може да се закупува до изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията. Кандидатите или участниците имат право да разглеждат документацията на място, преди да я закупят; 

 • Възложителите може да включват изисквания, свързани с опазване на околната среда при изпълнение на поръчката;
 • Договор за обществена поръчка не може да се сключи преди изтичане на срока за оспорване на решението за избор на изпълнител;  
 • Добавени са нови основания за провеждане на процедура на договаряне без обявление. Отменено е изискването за изготвяне на документация и задължително представяне на документи от поканените лица в договарянето.
 • С проекта на ЗИДЗОП в допълнителните разпоредби се въвеждат дефиниции на новите понятия за целите на закона; 

Промените в закона целят хармонизирането на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки и са в изпълнение на поетите ангажименти от страна на Република България по глава “Свободно движение на стоки” в процеса на присъединяване.