На 19 април 2005г., в 11.00 часа, в сградата на Сметна палата бе подписано Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Агенция по обществени поръчки, Сметна палата и Агенция за държавен вътрешен финансов контрол.

Споразумението се сключи в изпълнение на задача 5.2.1.от оперативния план на Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията и цели да осигури ефективен и качествен контрол в областта на обществените поръчки. Документът ще подпомогне ефективното разходване на публични средства и ще осигури координация между всички контролни органи в областта на обществените поръчки.
При сключване на споразумението страните декларираха волята си за зачитане независимостта на институциите и на техните правомощия дадени им по силата на Конституцията и законите на Република България.