На 2 юни 2006 г. Агенцията по обществени поръчки представи в Община Варна новите функционални възможности на Регистъра на обществените поръчки и проект на новите образци, преди тяхното официално въвеждане.

На 2 юни 2006 г. Агенцията по обществени поръчки представи в Община Варна новите функционални възможности на Регистъра на обществените поръчки и проект на новите образци, преди тяхното официално въвеждане. Община Варна е един от най-големите възложители на обществени поръчки по показател “Брой сключени договори” за 2005 г. – 199 договора, с обща стойност 81 170 264 лв., без ДДС. Регистърът на обществените поръчки съдържа информация за това как са приключили 96 % от процедурите на Община Варна за 2005 г. , което е показател, че са спазени законовите изисквания за прозрачност и публичност. В изпълнение на задачата за укрепване и развитие на административния капацитет от Националната стратегия за развитие на секторите обществени поръчки и концесии за периода 2005-2007 г. общината е включена в пилотно обучение на възложители на обществени поръчки.

Събитието се провежда по инициатива на Агенция по обществени поръчки, проект “Инициатива отворено управление” (ИОУ) и любезното домакинство на Община Варна.

Проект “Инициатива отворено управление” на Американската агенция за международно развитие, изпълняван от ДПК Консултинг – Сан Франциско, финансира създаването на уеб-базирания Регистър на обществените поръчки.

Новите електронни форми за възлагане на обществени поръчки ще бъдат трябва да влязат в сила едновременно със Закон за изменение и допълнение на обществените поръчки (ЗИДЗОП) и подзаконовите нормативни актове към него от 01.07.2006 г. След тази дата с новите форми на обявления ще се поддържа информацията, която съдържа Регистъра на обществените поръчки. Със ЗИДЗОП се запазват националните прагове и въвеждат европейските прагове, съгласно Регламент на Европейската комисия от м. декември 2005 г.

Подобрените образци на електронни обявления за възлагане на обществени поръчки отразяват настъпилите промени в законодателната рамка, съдържат указанията в Директиви 2004/17/ЕС и 2004/18/ЕС, осъвременяват и усъвършенстват процеса по възлагане на обществени поръчки, съдействат за уеднаквяване на изпращаната от възложителя информация, както и за нейната пълнота.

От въвеждането на европейските прагове произтичат и нови задължения за възложителите – да изпращат обявления и информация до Европейската комисия за публикуване в “Официалния вестник ”на ЕС, когато стойността на поръчката е над определените европейски прагове.

За улеснение на възложителите е изработен специализиран софтуер, наречен “Редактор на форми”, за попълване на обявления на обществени поръчки в електронен вид. Това позволява възложителят да изпраща една и съща електронна форма до всички публикуващи органи – Агенция по обществени поръчки, “Държавен вестник” и “Официалния вестник ”на ЕС. XML формата е предпочитан вариант за обмяна на данни от “Официалния вестник”на ЕС.

Създаването и функционирането на една добра система за разпространяване на информация за обществените поръчки гарантира спазване на принципите на прозрачност и отчетност, насърчава конкуренцията между фирмите, което води до спестявания при разходването на публични средства. Регистърът на обществените поръчки съдейства за повишаване на доверието в България и насърчава инвестициите – национални и международни.

Регистърът на обществените поръчки е разработен съгласно най-новите решения в областта на информационните и комуникационните технологии. Със създаването му, за първи път в България функционира единна база данни, в която се съхранява цялата информация, свързана с възлагането на обществени поръчки. Регистърът има съществена роля за изграждането на ясни пазарни правила и лоялна конкуренция, дава възможност да се правят анализи и да се взимат адекватни управленски решения.

За 2005 г. в Регистъра на обществените поръчки е публикувана информация за общо 8 396 поръчки. Общата стойност на договорените обществени поръчки, открити през 2005, е 3 329 711 198 лв. без включен ДДС.

Изпълнител по усъвършенстването на Регистъра на обществените поръчки е водещата софтуера компания Рила Солюшънс (www.rila.com).

Допълнителна информация:

Американската агенция за международно развитие (www.usaid.gov) като правителствена агенция на САЩ работи в България повече от 14 години – от началото на прехода към пазарна икономика. ААМР подпомага България в изграждането на принципите на правовата държава, в усилията й за  увеличаване на  икономическия растеж и укрепване на местното самоуправление. Тези три сектора на подпомагане ще продължат да бъдат приоритетни за ААМР и по пътя на България към членство в ЕС през 2007 г. ААМР се стреми към създаването на по-активно общество в България, насърчавайки неправителствения сектор, създаването на работни места и оптимизъм, които да доведат до повишаване на жизнения стандарт на всички българи.

Проект “Инициатива отворено управление” (www.ogi-bg.org) стартира през юни 2002 г. и  е финансиран от ААМР. В България той се изпълнява от международната консултантска компания ДПК Консултинг, Сан Франциско, САЩ. Проектът предоставя техническа помощ за укрепване на институционалния капацитет на българското правителство за превенция на корупцията, за постигане на по-висока степен на прозрачност и отчетност, както и за укрепване принципите на правовата държава, по-конкретно в областта на одита на държавните институции, обществените поръчки и публичната администрация.

ДПК Консултинг (www.dpkconsulting.com) изпълнява проекти в развиващи се страни и в страни в период на преход, като помага на държавните институции да усъвършенстват управлението на обществените ресурси. Основните направления на работа са свързани с принципите на правовата държава, правната администрация и мениджмънт, анти-корупция, местно управление и териториално управление и планиране, планиране и дизайн на системи от обществения сектор, както и с автоматизация на информационните системи за управление.