На 25.05.2005 г. (сряда) на официална церемония Агенцията по обществени поръчки (АОП) представи Регистъра на обществените поръчки.

На 25.05.2005 г. (сряда) на официална церемония Агенцията по обществени поръчки (АОП) представи Регистъра на обществените поръчки.

Разработен със съдействието и активното участие на проект “Инициатива отворено управление” към Американската агенция за международно развитие /ААМР/ регистърът е съвременна електронна база данни,  в която се публикува и съхранява информация за обществените поръчки, с цел осигуряването на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане. В него се поддържа структурирана информация за решенията и обявленията за възлагане на всички обществени поръчки, както и информация за сключени договори. Структурата му е изцяло съобразена със Стратегията за електронно правителство на Република България за предоставяне по електронен път на качествени административни услуги на гражданите и бизнеса.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки възложителите трябва да изпращат обявленията на хартиен носител и в електронен вид. За тази цел е създаден електронен пакет от форми, които се разпространяват чрез Интернет страницата на АОП – www.aop.bg.  С цел максимално улеснение на потребителите са запазени всички критерии за търсене в досегашния Регистър на обществени поръчки, като се добавят и нови, например търсене по код от Класификатора на обществените поръчки.

Регистърът е публичен и достъпът до информацията в него е свободен.

Изпълнителите по създаването на РОП са:  Рила Солюшънс (софтуер и обучение), Oracle (платформа и лицензи), ЦАПК “Прогрес”(хардуер), и Аксиор (изграждане на инфраструктурата в АОП).