От 1 юли 2006 г. влизат в сила изменения в Закона за обществените поръчки, подзаконовите нормативни актове към него и нови форми за възлагане на обществени поръчки.

От 1 юли 2006 г. влизат в сила изменения в Закона за обществените поръчки, подзаконовите нормативни актове към него и нови форми за възлагане на обществени поръчки.

Осъвременените образци на обявления за възлагане на обществени поръчки имат за цел да подпомогнат цялостния процес на възлагане на обществени поръчки, като отразят настъпилите промени в законодателната рамка и съдействат за уеднаквяване на изпращаната от възложителите информация.

За улеснение на възложителите е изработен специализиран софтуер, наречен “Редактор на форми”, за попълване на обявления на обществени поръчки в електронен вид. Използваният XML формат е предпочитан от “Официалният вестник” на ЕС за обмен на данни.

Новите форми на образци на обявления можете да изтеглите като от подменю “Образци и списъци”изберете “Образци на документи”.

Очакваме Вашите бележки и сигнали за евентуални технически неудобства при ползването на новата система на следния телефон: 02/ 940-76-90.