Регистърът на обществени поръчки предлага нова услуга – он-лайн попълване на образците на обявления.

Регистърът на обществени поръчки предлага нова услуга – он-лайн попълване на образците на обявления. Тази услуга е достъпна за възложителите, които притежават електронен подпис и са упълномощени потребители на Регистъра. Инструкции за регистриране като упълномощен потребител могат да се намерят на страницата на Агенцията в подменю Практика/ Практически указания.

При он-лайн попълване на обявления за обществени поръчки отпада необходимостта информацията да се изпраща на хартиен носител. По този начин възложителите спестяват време и средства при възлагането на обществени поръчки, а така също се намалява възможността за допускане на технически грешки.     

Регистърът на обществените поръчки /РОП/ е електронна база данни, която съдържа информация за всички процедури за възлагане на обществени поръчки. Регистърът е една от 20-те електронни услуги, които българската администрация осигурява на гражданите и бизнеса.

Реализираната възможност за он-лайн попълване на образци на обявления, подлежащи на публикуване в РОП е свързана с използуването на универсален електронен подпис от възложителите. Във връзка с това Агенцията по обществени поръчки уведомява възложителите, че цените за закупуване на универсален електронен подпис са намалени. 

В България двете фирми-доставчици на удостоверителни услуги Банксервиз АД и Информационно обслужване АД намалиха своите цени.

От 1 юли държавната компания Информационно обслужване АД обяви намаляване на цената на универсалния електронен подпис /УЕП/, с който фирмите и гражданите могат да изпращат официално документи по електронен път и да обменят по-бързо и лесно информация с държавната администрация. От 15 до 38% е намалението на различните видове сертификати.Другият доставчик на електронен цифров сертификат Банксервиз АД обяви своите промоции през месец май.

Решението на доставчиците да направят по-достъпни цените за закупуване на цифрови сертификати ще подпомогне процеса на он-лайн подаване на информация към Регистъра на обществени поръчки,  а и използуването на УЕП е основна предпоставка за развитието на електронно правителство в България