Семинар на тема „Новата законодателна рамка на обществените поръчки и концесиите”

Семинар на тема „Новата законодателна рамка на обществените поръчки и концесиите” бе проведен днес, 16 февруари, в БСК. Семинарът е организиран от Българската стопанска камара (БСК), Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Американската агенция за международно развитие (USAID).

На семинара бяха представени възможностите на Регистъра за обществени поръчки, поддържан от АОП. От старта на регистъра през октомври 2004 г. досега са публикувани 10 552 обяви за поръчки, от които 6589 по Наредбата за малките обществени поръчки и 3963 по ЗОП. Най-много – 4883, са поръчките в сферата на доставките, 2208 са за строителство и 3424 – за услуги. Регистрираните потребители на Регистъра за ОП са 2450, а среднодневните посещения са 1033, което говори за сериозния интерес.

Представен бе и проекта за промени в Закона за концесиите, приети на първо четене от Народното събрание вчера, 15 февруари. Законът е съобразен с европейските изисквания и директиви и е в синхрон с промените в Закона за обществените поръчки.

Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) г-жа  Миглена Павлова запозна участниците в семинара с промените в Закона за обществените поръчки, одобрени на 9 февруари т.г. от Министерския съвет на Р България. Промените са изцяло съобразени с препоръките и директивите на Европейския съюз в областта на обществените поръчки, с акцент върху системата за оспорване на процедури по обществени поръчки. Целта на промените е да се създадат по-добри условия за лоялна конкуренция и равнопоставеност между участниците в процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

Основните промени в ЗОП са следните:

 • От обектите на обществени поръчки са изключени строителните концесии и юридическите услуги по арбитражни и помирителни дела;
 • Прецизиран е кръгът на възложителите, като е предвидена възможността за създаване на Централен орган за обществени поръчки, който да обслужва изцяло изпълнителната власт с цел по-ефективно и прозрачно управление на публичните средства. Органът ще бъде създаден с решение на Министерски съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката;
 • Дефинирани са няколко нови функции на АОП: разработване на проекти на нормативни документи и международни договори в областта на ОП; координиране на обучението на субектите на ОП; изпращане на информация към Европейската комисия в областта на ОП, вкл. ежегодни статистически отчети;
 • Формулирани са изискванията към субектите на ОП, като подробно са описани обстоятелствата, които могат да доведат до отстраняване на участник от процедура по ЗОП
 • Уточнени са и документите, които трябва да предоставят чуждестранните лица, желаещи да участват в процедури по ЗОП у нас.
 • Въвежда се нова процедура – състезателен диалог, която ще се прилага само при сложни договори, когато възложителят не може да дефинира техническите спецификации на поръчката. При тази процедура водещ ще е показателят „най-изгодна оферта” и няма да се прилага показателят „най-ниска цена”. Въвеждането на „състезателния диалог” е едно от важните изисквания на Европейската комисия.
 • Нова възможност е създаването на динамични системи за покупки (електронен пазар за доставки), за които заинтересованите лица ще имат свободен и безплатен достъп. Предвижда се и възможността за електронни търгове за поръчки, при които техническите спецификации са определени;
 • Въвеждат се нови средства за комуникация – заявления за участие в процедури по ЗОП вече ще могат да се правят по факс, телефон и по електронен път, като това води и до съкращаване на сроковете;
 • Относно обжалването на процедури по ЗОП – вече ще може да се обжалват не само решения на възложители, но и техни действия или бездействия в хода на процедурата. Обжалването ще бъде двуинстанционно – първата инстанция е Комисията за защита на конкуренцията, която трябва да се произнесе в 2-месечен срок от постъпване на жалбата, а втората и последна инстанция е Върховният административен съд (3-членен състав), който се произнася в 14-дневен срок от постъпване на жалбата. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице до сключване на договор или рамково споразумение, като при това не се спира процедурата. Предвидена е възможност КЗК да наложи временна мярка за спиране на процедурата. Към момента актовете по ЗОП се обжалват по реда на ГПК. През 2005 г. са стартирали 8500 процедури по ЗОП, като за 118 са заведени съдебни дела (това е около 1 %), а от тях само за 18 има влезли в сила съдебни решения.
 • Договори за възлагане на ОП вече няма да могат да се сключват преди изтичане на срока за обжалване пред КЗК и, ако в рамките на този срок няма подадена жалба.
 • Променят се, също така, глобите за нарушения на разпоредбите на ЗОП, като се предвиждат такива и за не подаване на информация към Регистъра на ОП.