Приемане на заявления за включване на външни експерти в списъка по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Приемане на заявления за включване на външни експерти в списъка по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (за проверка на технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор)

От 1 октомври 2019 г. до 31 октомври 2019 г. Агенцията по обществени поръчки приема заявления на специалисти за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор. Информация за областите, в които се набират специалисти и указания за реда и начина на подаване на заявленията са публикувани на Портала за обществени поръчки, в раздел „Външни експерти“.