Агенцията по обществени поръчки публикува информация за резултатите от осъществен мониторинг за първото полугодие на 2023 г. на индикаторите за постигане на целите на реформа „C10.R10 Обществени поръчки“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

Графики

Агенцията по обществени поръчки (АОП) има водеща роля в изпълнението на мерките, свързани с реформа „C10.R10 Обществени поръчки“, включена в компонент 10 „Бизнес среда“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Реформата цели да се подобри прозрачността и да се увеличи конкуренцията в процеса на възлагане на обществени поръчки. Основен очакван резултат за постигане на поставените цели е намаляване на дела на процедурите на договаряне и договорите, сключени въз основа на една получена оферта до средното ниво за Европейския съюз. В тази връзка, АОП предприема редица мерки, една от които е периодично да публикува информация относно състоянието на посочените индикатори в рубриката „Стратегически документи“ – „Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ)“- „Текущо наблюдение на пазара“.

Споделете в социалните мрежи: