Обнародвани са промени в Закона за обществените поръчки

Обнародвани са промени в Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, бр.102 от 31.12.2019 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Промените влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Възложителите следва да имат предвид, че от тази дата се прилагат нови стойностни прагове за доставки и услуги, които са съобразени с делегирани Регламенти №№ 2019/1828, 2019/1829 и 2019/1830 на Европейския парламент и на Съвета.

Всички заинтересовани лица могат да следят за актуална информация относно ползването на централизираната електронна платформа, както и за разяснения по прилагане на последните промени в законодателството в тази област на Портала за обществени поръчки.…

Виж Повече
Стартира нов Портал за обществени поръчки

Стартира нов Портал за обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) предостави на своите потребители изцяло нов Портал за обществени поръчки (ПОП).

Добавените функционалности и реорганизацията на разделите с информация целят да улесняват потребители. Една от най-често използваните услуги „Бързо търсене“ е позиционирана в горната и най-видима част от страницата, където може да се избере и опцията за промяна на езика.

Данните са структурирани в отделни секции в заглавната лента.

Основна част в новия Портал заема страницата на АОП. В секцията, посветена на Агенцията, се съдържа цялата информация относно институцията, целите, мисията и визията ѝ, Профилът на купувача, както и конкурсните процедури за работа.

Една от най-значимите функции на Агенцията е свързана с оказване на методическа помощ, което е отразено чрез отделяне на секциите „Законодателство“, „Методология“, „Стратегически документи“ и „Предварителен контрол“. По този начин достъпът до необходимата информация е опростен. С цел възможност за търсене на информация, която вече не е актуална е предвидено поддържане на „Архив“. Всеки потребител може да потърси стари указания, правила и закони, които не са приложими към сега…

Виж Повече
Европейската комисия прие нови прагове за обществените поръчки

Европейската комисия прие нови прагове за обществените поръчки

В съобщение от 31 октомври 2019 г. Европейската комисия (ЕК) оповести промени в съответни стойности на праговете, посочени в Директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2019/С 370/01).

Промените в стойностите на праговете за възлагане на обществени поръчки са посочени в Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1828 на Комисията, Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1829 на Комисията и Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1830 на Комисията.

Съществени промени са направени при праговете за доставки и услуги от публични и секторни възложители, както и тези възлагани в областта на отбраната и сигурността.

Новите стойности влизат в сила от 1 януари 2020 г. …

Виж Повече
Новият портал на Агенцията по обществени поръчки ще започне да функционира през м. ноември 2019 г.

Новият портал на Агенцията по обществени поръчки ще започне да функционира през м. ноември 2019 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че през м. ноември 2019 г. ще започне да функционира нов Портал за обществените поръчки (ПОП). Той ще бъде достъпен на електронен адрес www2.aop.bg. Освен нова визия, порталът ще предложи удобна за потребителите организация и структура на данните.
Информацията от текущата страница на АОП ще бъде достъпна за определен период от време, след което отделни подстраници ще са налични чрез новия портал.
Новата визия на ПОП е създадена като част от модулите по разработване, внедряване и поддръжка на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), което се осъществява по проект „Изграждане на национална платформа за електронно възлагане на обществени поръчки“ и е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. …

Виж Повече
Експерти от АОП ще обучават крайни потребители за работа с ЦАИС ЕОП

Експерти от АОП ще обучават крайни потребители за работа с ЦАИС ЕОП

Във връзка с повишения интерес на възложители и стопански субекти да бъдат обучени от експерти на Агенцията по обществени поръчки (АОП), която е администратор на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), уведомяваме всички заинтересовани, че:
Всяка сряда, през следващите два месеца, АОП ще провежда обучения на крайни потребители за работа с ЦАИС ЕОП. Предвижда се обученията да са на малки групи, което да спомогне за по-добрата комуникация между експертите на АОП и потребителите. Обученията ще се провеждат в сградата на Агенцията по обществени поръчки на ул. Леге № 4. За осигуряване на по-голяма ефективност, всеки обучаващ се е необходимо да има на разположение преносим компютър, на който да симулира процесите в реално време.
В допълнение, АОП предлага обучения и на възложители и стопански субекти, които разполагат със собствени зали и оборудване.
Всички желаещи да бъдат обучени от експерти на Агенцията, могат да подават заявки на официалния електронен адрес на АОП – [email protected].
Стартира се с обучение на лицата, подали заявки от последните месеци.
При подготовка на последващи обучения, експерти от Аген…

Виж Повече
Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.

Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че съгласно промяната в § 131 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с § 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 83 от 2019 г.), при използване на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица възложителите следва да прилагат Глава двадесет и шеста в редакцията до 1 ноември 2019 г.
Промените по Глава двадесет и шеста от ЗОП и използването на утвърдените от изпълнителния директор на АОП образци със Заповед № РД-53/27.06.2019 г. влизат в сила заедно със задължението на възложителите да използват Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) съгласно график, приет с Постановление на Министерския съвет. …

Виж Повече
Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП

Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че на 29.10.2019 г. е актуализирана Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). С направената промяна са отстранени идентифицирани програмни грешки в предходната версия. Всички потребители могат да се запознаят с подобрените функционалности и бизнес процеси.

Освен 16-те базисни модула от Етап I, с обновяването на системата е въведен и един от модулите, предвиден в Етап II. АОП реализира по-ранното въвеждане на модул „Профил на купувача“ с цел избягване дублирането на информация на два различни интернет адреса. Спестяването на време и ресурси за възложителите, както и осигуряването на единна точка за достъп до цялото досие (документация) на дадена поръчка, са част от предимствата на тази мярка.

Въвеждането на ЦАИС ЕОП налага съществена промяна в съдържанието на Регистъра на обществените поръчки (РОП). След 1 януари 2020 г. възложителите, определени по График, приет с Постановление на Министерския съвет, ще публикуват в Регистъра всички свои решения, издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

В РОП ще се публикуват разясн…

Виж Повече

Полезна информация във връзка със съществена промяна в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички крайни потребители, че на 29 октомври 2019 г. от 18:00 ч. предстои обновяване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Ще бъдат предприети действия по заличаване на вписваните обществени поръчки, стартирани в платформата до момента.
АОП отправя препоръка към всички възложители да запазят изискванията от вписаните към момента процедури като шаблони, които да ползват след актуализацията.
Потребителите, регистрирани в системата, не следва да извършват действия по пререгистрация. Регистрациите са валидни и след 29 октомври 2019 г.
От началото на 2019 г., когато пакетът от първите 16 модула, осигуряващи базовите функционалности, бе разработен и приет, агенцията проведе активна кампания за представяне на ЦАИС ЕОП на потребителите и заинтересованите лица. На всички участници във възлагателния процес бе предоставена възможност за регистрация и предварително запознаване с разработените функционалности.


От страна на АОП бяха реализирани дейности, свързани с:

  • предоставяне на безплатен, своб
Виж Повече

Обнародвана е промяна в Закона за обществените поръчки относно задължителното използване на ЦАИС ЕОП

С брой 83 от 22 октомври 2019 г. на Държавен вестник е обнародвана промяна в Закона за обществените поръчки, с която задължителното използване на Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) ще става по график, приет с Постановление на Министерския съвет (ПМС).

В следващите два месеца предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане проектът на ПМС.

Всички заинтересовани лица могат да следят за актуална информация на Портала за обществени поръчки. …

Виж Повече

Използването на ЦАИС ЕОП ще бъде поетапно по групи възложители

Днес Народното събрание прие изменение в Закона за обществените поръчки.

Промените са свързани със задължението за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). То ще се реализира по График, приет в срок до 15 януари 2020 г. с Постановление на Министерския съвет (МС).

В графика ще бъдат определени конкретните дати, от които отделни групи възложители задължително следва да използват националната платформа за електронно възлагане.

С посочената промяна се цели минимизиране на рисковете и осигуряване на плавно преминаване към изцяло електронен процес на възлагане. Поетапното въвеждане на ЦАИС ЕОП дава възможност сравнително малък кръг от възложители да я използват пилотно, като отстраняването на евентуално констатирани грешки ще улесни прилагането за останалите възложители. Независимо от факта, че за известно време в страната паралелно ще се прилагат два начина на възлагане, се очаква избраният подход да спомогне за подобряване на уменията за ползване на платформата по групи възложители и оказваната помощ да е по-пълноценна.

До влизане на задължението за използване на платформата, съгл…

Виж Повече