Утвърдени са правилата за дейността на Експертния консултативен съвет по изпълнението на ЗОП

Утвърдени са правилата за дейността на Експертния консултативен съвет по изпълнението на ЗОП

Министърът на финансите Асен Василев утвърди правилата за работа на Експертния консултативен съвет по чл.246 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Целта на Съвета е да анализира прилагането на ЗОП и да издава насоки за уеднаквяване на практиката на методическите, контролните и одитните органи.

Председател на Съвета е изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки Георги Николов. В състава влизат още осем членове, представители на дирекции в МФ – „Национален фонд“ и „Централно координационно звено“, на Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“. Заседанията на Съвета са открити и закрити, като се свикват и ръководят от неговия председател.

Насоките за прилагане на ЗОП се издават след решение на Съвета, взето в закрито заседание. Приемането им ще се извършва с явно гласуване и с мнозинство, което е повече от половината от всички членове. След това насоките ще се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени поръчки.

Правилата за работа на Съвета са публикувани на страницата на Портала за обществени…

Виж Повече
Планирано прекъсване в работата на ЦАИС ЕОП

Планирано прекъсване в работата на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)​, че на 24.02.2024 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 13:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на ЦАИС ЕОП поради действия по техническа поддръжка на системата.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ  е осигурена на националната телефонна линия 0700 17 151.…

Виж Повече
Регламентът за субсидии, нарушаващи вътрешния пазар, се прилага и при обществени поръчки

Регламентът за субсидии, нарушаващи вътрешния пазар, се прилага и при обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки публикува информация за прилагането на  Регламент (ЕС) 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета за чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар. Чрез него се гарантират равни условия на конкуренция, като се коригират изкривяванията, създадени от субсидиите, предоставени от държави извън Европейския съюз на стопански субекти, опериращи на единния пазар.

 Създава се всеобхватна рамка, чрез която Европейската комисия (ЕК) ще може да разследва чуждестранните субсидии във всяка икономическа дейност. Акцент е поставен на концентрации и процедури за възлагане на обществени поръчки. Въвежда се задължение за стопанските субекти да уведомяват ЕК относно получени чуждестранни субсидии при процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност по-голяма или равна на 250 млн. евро. Когато субсидиите не подлежат на уведомяване или не са получени такива, стопанските субекти декларират тези обстоятелства пред възложителя  на конкретна поръчка.

Регламентът се прилага в неговата цялост от 12 юли 2023 г., като чрез дерогация задълженията за уведомяване във връзка с участие в обществени…

Виж Повече
Стартира използването на нови електронни формуляри за обществени поръчки (e-Forms)

Стартира използването на нови електронни формуляри за обществени поръчки (e-Forms)

Уважаеми потребители,

Във връзка с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани с ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г. от 1 февруари 2024 г. ЦАИС ЕОП е адаптирана към задължителните нови електронни формуляри за изготвяне и изпращане за публикуване на обявления, включително за процедури, стартирани преди тази дата.…

Виж Повече
Планирано прекъсване в работата на ЦАИС ЕОП

Планирано прекъсване в работата на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)​, че на 27.01.2024 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на ЦАИС ЕОП поради действия по техническа поддръжка на системата.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ  е осигурена на националната телефонна линия 0700 17 151.…

Виж Повече
Информация за възложителите, придобили или използвали за предоставяне на транспортни услуги пътни превозни средства в изпълнение на договори за обществени поръчки

Информация за възложителите, придобили или използвали за предоставяне на транспортни услуги пътни превозни средства в изпълнение на договори за обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) подготви две анкети, с които да събере информация за пътни превозни средства, придобити или използвани за предоставяне на транспортни услуги в изпълнение на договори за обществени поръчки. Те са достъпни на следните интернет адреси:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aop-anketa1-2023

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aop-anketa2-2023

Попълването на анкетите е във връзка с изпълнение на задължението на България, като страна членка на ЕС, да въведе в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ППС).

Съгласно директивата всяка страна членка има задължение за постигане на определен дял на чистите превозни средства спрямо общия брой превозни средства, придобити или използвани за предоставяне на транспортни услуги от възложители по смисъла на директивите в областта на обществените поръчки. Конкретните минимални цели за всяка държава членка са посочени в таблици 3 и 4 от приложението към Директива (ЕС) 2019/1161,…

Виж Повече
Публикувано е методическо указание по прилагане на чл. 114 от Закона за обществените поръчки

Публикувано е методическо указание по прилагане на чл. 114 от Закона за обществените поръчки

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание по прилагане на чл. 114 от Закона за обществените поръчки.

То е свързано с прилагането на новата уредба, регламентираща договорите под условие, когато при откриване на обществената поръчка не е осигурено финансиране. Целта на указанието е да се разясни на възложителите действието на разпоредбата и приложимостта ѝ към заварените договори, както и  предпоставките за сключване на договорите под условие. Представени са новите моменти по отношение на гаранцията за изпълнение и основанията за прекратяване на тези договори.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“, раздел „Методически указания“.…

Виж Повече
Изисквания към чистите превозни средства, които се прилагат при възлагане на обществени поръчки

Изисквания към чистите превозни средства, които се прилагат при възлагане на обществени поръчки

При възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, както и за услуги по приложение № 21 и за услуги за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007, възложителите поставят изисквания, които гарантират, че превозните средства, които се доставят или използват при предоставяне на услугите, отговарят на критериите за чисти превозни средства.

Изискванията на чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, както и делът на чистите превозни средства спрямо общия брой превозни средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услуги по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки са определени с ПМС № 356 от 29 декември 2023 г., обнародвано в ДВ. бр. 1 от 2 Януари 2024 г.

Наредбата за изискванията към чистите превозни средства, издадена от министъра на транспорта и съобщенията е обнародвана в ДВ. бр.2 от 5 Януари 2024 г.

Например, за леки автомобили (М1) следва да бъдат изпълнени изискванията:

  • стойността на емисиите CO2 трябва да е под 50g/km,
  •  броят на твърдите частици (PN) да е под 4,8 х 1011/km,
  •  масата на
Виж Повече
Изпращане на обявления, подлежащи на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз, за обществени поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

Изпращане на обявления, подлежащи на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз, за обществени поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

От 01.02.2024 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП)  преустановява изпращането на обявления за публикуване в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС) по процедури, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП.

Възложителите следва да попълват подлежащите на публикуване в ОВ на ЕС обявления чрез електронната услуга еNotices2, предоставяна от Службата за публикации на Европейския съюз, като едновременно с това информацията се попълва и изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки чрез „Редактора на форми“.

Електронната услуга eNotices2 е онлайн инструмент, предоставен от Службата за публикации  на ОВ на ЕС, чрез който се осигурява достъп до всички стандартни формуляри, използвани при възлагането на обществени поръчки в Европейския съюз.

За улеснение на възложителите АОП изготви инструкция за използване на електронната услуга еNotices2, достъпна на Портала за обществени поръчки – рубриката „Актуални инструкции и видеоматериали“.…

Виж Повече
Министърът на финансите утвърди Указанията за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237б от Закона за обществените поръчки

Министърът на финансите утвърди Указанията за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237б от Закона за обществените поръчки

Указанията са приложими за всички обществени поръчки, отговарящи на поне едно от определените в закона условия – прогнозната стойност на поръчката да е равна или по-голяма от 5 000 000 лв. или  прогнозната стойност да е равна или да надвишава 10 на сто от последния одобрен бюджет на възложителя.

Пълният текст на Указанията е достъпен в раздел „Методология“, рубрика „Указания за осъществяване на предварителен контрол по чл. 237б от ЗОП“.…

Виж Повече