Планирано прекъсване в работата на ЦАИС ЕОП

Планирано прекъсване в работата на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)​, че на 24.02.2024 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 13:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на ЦАИС ЕОП поради действия по техническа поддръжка на системата.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ  е осигурена на националната телефонна линия 0700 17 151.…

Виж Повече
Регламентът за субсидии, нарушаващи вътрешния пазар, се прилага и при обществени поръчки

Регламентът за субсидии, нарушаващи вътрешния пазар, се прилага и при обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки публикува информация за прилагането на  Регламент (ЕС) 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета за чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар. Чрез него се гарантират равни условия на конкуренция, като се коригират изкривяванията, създадени от субсидиите, предоставени от държави извън Европейския съюз на стопански субекти, опериращи на единния пазар.

 Създава се всеобхватна рамка, чрез която Европейската комисия (ЕК) ще може да разследва чуждестранните субсидии във всяка икономическа дейност. Акцент е поставен на концентрации и процедури за възлагане на обществени поръчки. Въвежда се задължение за стопанските субекти да уведомяват ЕК относно получени чуждестранни субсидии при процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност по-голяма или равна на 250 млн. евро. Когато субсидиите не подлежат на уведомяване или не са получени такива, стопанските субекти декларират тези обстоятелства пред възложителя  на конкретна поръчка.

Регламентът се прилага в неговата цялост от 12 юли 2023 г., като чрез дерогация задълженията за уведомяване във връзка с участие в обществени…

Виж Повече
Публикувано е методическо указание по прилагане на чл. 114 от Закона за обществените поръчки

Публикувано е методическо указание по прилагане на чл. 114 от Закона за обществените поръчки

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание по прилагане на чл. 114 от Закона за обществените поръчки.

То е свързано с прилагането на новата уредба, регламентираща договорите под условие, когато при откриване на обществената поръчка не е осигурено финансиране. Целта на указанието е да се разясни на възложителите действието на разпоредбата и приложимостта ѝ към заварените договори, както и  предпоставките за сключване на договорите под условие. Представени са новите моменти по отношение на гаранцията за изпълнение и основанията за прекратяване на тези договори.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“, раздел „Методически указания“.…

Виж Повече
Изисквания към чистите превозни средства, които се прилагат при възлагане на обществени поръчки

Изисквания към чистите превозни средства, които се прилагат при възлагане на обществени поръчки

При възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, както и за услуги по приложение № 21 и за услуги за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007, възложителите поставят изисквания, които гарантират, че превозните средства, които се доставят или използват при предоставяне на услугите, отговарят на критериите за чисти превозни средства.

Изискванията на чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, както и делът на чистите превозни средства спрямо общия брой превозни средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услуги по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки са определени с ПМС № 356 от 29 декември 2023 г., обнародвано в ДВ. бр. 1 от 2 Януари 2024 г.

Наредбата за изискванията към чистите превозни средства, издадена от министъра на транспорта и съобщенията е обнародвана в ДВ. бр.2 от 5 Януари 2024 г.

Например, за леки автомобили (М1) следва да бъдат изпълнени изискванията:

  • стойността на емисиите CO2 трябва да е под 50g/km,
  •  броят на твърдите частици (PN) да е под 4,8 х 1011/km,
  •  масата на
Виж Повече
Затруднен достъп до ЦАИС ЕОП

Затруднен достъп до ЦАИС ЕОП

В Агенцията по обществени поръчки (АОП) постъпиха сигнали за затруднен достъп до Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Проверката ни установи, че техническите проблеми не са в рамките на Агенцията.

АОП препоръчва при проблеми, потребителите да се опитат да достъпят ЦАИС ЕОП чрез използването на друг доставчик на интернет услуги.…

Виж Повече
Експерти от АОП обмениха опит и добри практики на международно ниво

Експерти от АОП обмениха опит и добри практики на международно ниво

Главният секретар на Агенцията по обществени поръчки Михаил Михайлов и експерти от Агенцията взеха участие в Есенната конференция на Службата по обществени поръчки, която се проведе в периода 7 и 8 ноември 2023 г. в Република Словакия.

Фокусът на събитието беше обмяната на международен опит в областта на професионализацията и дигитализацията на обществените поръчки, спецификите в чужбина, съобразени с местните пазари и най-новите потребителски подходи и тенденции. Програмата бе допълнена от експертна дискусия с представители на Службата и известни експерти относно планирани промени в законодателството в Република Словакия в областта на обществените поръчки. Участие взеха и представители на Европейската комисия, които презентираха последните решения на Съда на Европейския съюз, които предизвикаха оживена дискусия.

Акцент върху националните си специфики в областта поставиха и поканените представители на партньорските административни органи от България, Чехия и Унгария. Те представиха своите виждания при използването на иновативни процедури за възлагане на обществени поръчки и използването на критерии, различни от най-ниската цена.

Програмата…

Виж Повече
АОП проведе семинар на тема  „Динамични Системи за Покупки – споделен опит от Италия и Словакия”

АОП проведе семинар на тема  „Динамични Системи за Покупки – споделен опит от Италия и Словакия”

АОП проведе семинар на тема „Динамични Системи за Покупки – споделен опит от Италия и Словакия”. Участие взеха експерти от Агенцията и представители на възложители от различни сфери с дейности в областта на здравеопазването и образованието, както и представители на Централния орган за покупки.

Лектори на събитието бяха г-н Даниеле Рикарди (Италия) – международен правен експерт в областта на обществените поръчки, основател и президент на ASSORUP, асоциацията на отговорните за процедурите за обществени поръчки и концесии, адвокат, обучител и консултант по обществени поръчки, антикорупция и иновации в публичната администрация и г-н Бранислав Худец (Словакия) – генерален директор на секция „Методика и обучение“, Служба за обществени поръчки, Братислава, Словакия.

Представен бе опита на Италия и Словакия при възлагането на поръчки при използването на Динамичната система за покупки и Рамково споразумения.

Семинарът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
Виж Повече
АОП публикува списък със стопански субекти, за които е налице основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки

АОП публикува списък със стопански субекти, за които е налице основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки

В подкрепа на възложителите и въз основа на информация, предоставена от Комисията за защита на конкуренцията, Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува списък със стопански субекти, за които е налице основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

Същият е достъпен в секция „Образци и списъци“, раздел „Списъци“.…

Виж Повече
Обнародвани са промени в Закона за обществените поръчки

Обнародвани са промени в Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, бр. 88 от 20.10.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки – https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=200381.

Приетите промени са в няколко аспекта: постигане на по-пълно съответствие с изискванията на европейското законодателство, поети ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост, подготовка за членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, улесняване и уеднаквяване на практиката по прилагане на закона.

Някои от по-съществените промени са в следните насоки:

  • въведени са изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства в частта относно обществените поръчки;
  • повишават се стойностните прагове за възлагане на обществените поръчки;
  • прецизирани са разпоредбите, свързани с прилагане на т.нар. „in-house“ възлагане, като се въвежда забрана за превъзлагане на предмета на договора или части от него на други лица, както и санкция за нейното нарушаване;
  • въвежда се задължение за публичните възложители да поставят екологични
Виж Повече
Информационна кампания „ВРЕМЕТО ТИ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ“, реализирана със средства по ОП „Добро управление, популяризира Електронните обществени поръчки

Информационна кампания „ВРЕМЕТО ТИ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ“, реализирана със средства по ОП „Добро управление, популяризира Електронните обществени поръчки

Eдин oт ocнoвнитe инcтpyмeнти зa peaлизaция нa eлeĸтpoннoтo yпpaвлeниe в България e Oпepaтивнa пpoгpaмa „Дoбpo yпpaвлeниe“, cъфинaнcиpaнa oт Eвpoпeйcĸия cъюз  чpeз Eвpoпeйcĸия coциaлeн фoнд.

Информационна кампания „ВРЕМЕТО ТИ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ“ популяризира резултатите от проектите, финансирани по програмата, с фокус върху електронните услуги. Една от информационните системи, които са включени в кампанията е Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

Създадено е видео, което популяризира електронните обществени поръчки. То е публикувано в YouTube канала на Оперативна програма Добро управление и фейсбук страницата „Времето ти е от значение“.


Електронни обществени поръчки


Чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) се дигитализира изцяло възлагателния процес, като се осигурява възможност за електронно управление на обществените поръчки от етапа на тяхното планиране до възлагане и управление на договори. Създаде се качествено нова среда за възлагане на обществени поръчки, която влияе…

Виж Повече