Планирана профилактика на Портала за обществени поръчки

Планирана профилактика на Портала за обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители за планирана профилактика на Портала за обществени поръчки. Предвид голямата посещаемост на портала, профилактиката ще се извърши на 25 септември 2021 г. (събота), в интервала между 07:30 и 10:00 часа. В посочения диапазон е възможно интернет адресът www2.aop.bg да бъде временно недостъпен.

Благодарим за разбирането. …

Виж Повече
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира потребителите, че на 19 август 2021 г. (четвъртък), в интервала 18:30 ч. – 19:30 ч. ще се извършва техническа профилактика на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), което е възможно да доведе до временно прекъсване в работоспособността на системата.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.…

Виж Повече
Утвърден е нов пакет документи относно провеждането на външен предварителен контрол по чл. 232, чл. 233 и чл. 235 от ЗОП

Утвърден е нов пакет документи относно провеждането на външен предварителен контрол по чл. 232, чл. 233 и чл. 235 от ЗОП

На Портала за обществени поръчки, в секция „Предварителен контрол“, подсекция „Обща информация“ е публикуван обновен пакет документи относно осъществяването на външен предварителен контрол по чл. 232, чл. 233 и чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На посочения адрес са налични актуализирани правила за електронен обмен на информация при осъществяване на външен предварителен контрол, както и на образци на придружително писмо/уведомление за изпращане на документи за контрол по чл. 232, чл.233 и чл. 235 от ЗОП и становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП, които се прилагат от 01.07.2021 г.…

Виж Повече
Публикувано е методическо указание относно съхраняване на документите в досието на обществената поръчка съгласно чл. 122 от ЗОП

Публикувано е методическо указание относно съхраняване на документите в досието на обществената поръчка съгласно чл. 122 от ЗОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-2 от 22 юни 2021 г. относно съхраняване на документите в досието на обществената поръчка съгласно чл. 122 от Законът за обществените поръчки (ЗОП).

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Профилактика на интернет свързаността на АОП

Профилактика на интернет свързаността на АОП

Уважаеми потребители,

Днес, 1 юни 2021 г., от 16:30 ч. ще се извърши профилактика на интернет свързаността на Агенцията по обществени поръчки.

Профилактиката е планирана и се извършва в рамките на проект, реализиран от Държавна агенция „Електронно управление“.

Подмяната на техниката ще доведе до временна невъзможност за връзка с Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП на национален телефон 0700 17 151 и електронен адрес за предоставяне на техническа помощ при работа с ЦАИС ЕОП [email protected] след 16:30 ч. днес.

Благодарим ви предварително за разбирането! …

Виж Повече
Подаване на информация за списъка на стопанските субекти с нарушения

Подаване на информация за списъка на стопанските субекти с нарушения

Уважаеми възложители,

Публикувано е писмо на министъра на финансите /с изх. № 91-00-249 от 28.05.2021 г./ относно подаване на информация за списъка на стопанските субекти с нарушения.

Текстът на писмото е достъпен на Портала за обществени поръчки в секции „Актуално“ и „Важно“.…

Виж Повече
ЕК стартира конкурс с награди за иновативни обществени поръчки

ЕК стартира конкурс с награди за иновативни обществени поръчки

Европейският съвет за иновации (EIC) към Европейската комисия стартира първото издание на „Европейските награди за иновативни обществени поръчки“.

Ще бъдат присъдени награди на публични и частни възложители като признание за усилията им в насърчаване на поръчки, свързани с иновации, като по този начин се подпомагат малките  средни предпрития (МСП) и стартиращи фирми в Европа да представят и наложат своите иновативни продукти и услуги на пазара.

Тазгодишното изданието включва три отделни категории, по които ще бъдат присъдени награди:

  • Награда „Стратегия за иновативни обществени поръчки“, за дългосрочни стратегии, в посока насърчаване на обществени поръчки за иновации, устойчиви решения и практики;
  • Награда „Решаване на предизвикателства, които пандемията постави пред обществата“, за иновативни практики за обществени поръчки, насочена към борбата с пандемията COVID-19;
  • Награда „Лидерство в обществените поръчки“ за изключителни експерти, които вдъхновяват екипа си за успех и прилагат успешни практики за възлагане на иновации.

Крайният срок за участие е 29 юли 2021 г.

Повече информация по темата може да намерите на следния адрес:

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-innovation-procurement-awards_en

Виж Повече
Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, бр. 35 от 27.04.2021 г., е обнародвано Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.

С приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в закона, в сила от 1 януари 2021 г.

Преобладаваща част от промените се отнасят до задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ и са свързани с подписването, криптирането и съхраняването на заявленията за участие и офертите; броенето на сроковете при провеждане на поръчките; обмена на документи между възложителите и АОП при осъществявания от нея външен предварителен контрол, както и реда за вписване на външни експерти чрез системата, които възложителите могат да използват при подготовката и възлагането на поръчки.

Основната част от промените влизат в сила в 3-дневен срок от обнародването им в Държавен вестник.…

Виж Повече
Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Днес, на заседание, правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), с които подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2021 г.

Значителна част от промените се отнасят до задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Те касаят прецизиране на разпоредбите относно подписване, криптиране и съхраняване на заявленията за участие и офертите до отварянето им в платформата. Уточнени са и правилата за броенето на сроковете при провеждане на поръчките. С цел подпомагане на стопанските субекти е прието, че с подписване на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице и се потвърждава верността на документите, които не са представени в оригинал.

Друга промяна  касае публичното оповестяване на подадените единични цени. С измененията в ППЗОП се посочва, че кандидатите и участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение н…

Виж Повече
Започна обсъждане на промени в ППЗОП

Започна обсъждане на промени в ППЗОП

Считано от днес, 24.02.2021 г., на Портала за обществени консултации и на официалната страница на Министерството на финансите е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на: [email protected] в срок до 25.3.2021 г.…

Виж Повече