Публикувано е методическо указание относно съхраняване на документите в досието на обществената поръчка съгласно чл. 122 от ЗОП

Публикувано е методическо указание относно съхраняване на документите в досието на обществената поръчка съгласно чл. 122 от ЗОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-2 от 22 юни 2021 г. относно съхраняване на документите в досието на обществената поръчка съгласно чл. 122 от Законът за обществените поръчки (ЗОП).

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Профилактика на интернет свързаността на АОП

Профилактика на интернет свързаността на АОП

Уважаеми потребители,

Днес, 1 юни 2021 г., от 16:30 ч. ще се извърши профилактика на интернет свързаността на Агенцията по обществени поръчки.

Профилактиката е планирана и се извършва в рамките на проект, реализиран от Държавна агенция „Електронно управление“.

Подмяната на техниката ще доведе до временна невъзможност за връзка с Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП на национален телефон 0700 17 151 и електронен адрес за предоставяне на техническа помощ при работа с ЦАИС ЕОП [email protected] след 16:30 ч. днес.

Благодарим ви предварително за разбирането! …

Виж Повече
Подаване на информация за списъка на стопанските субекти с нарушения

Подаване на информация за списъка на стопанските субекти с нарушения

Уважаеми възложители,

Публикувано е писмо на министъра на финансите /с изх. № 91-00-249 от 28.05.2021 г./ относно подаване на информация за списъка на стопанските субекти с нарушения.

Текстът на писмото е достъпен на Портала за обществени поръчки в секции „Актуално“ и „Важно“.…

Виж Повече
ЕК стартира конкурс с награди за иновативни обществени поръчки

ЕК стартира конкурс с награди за иновативни обществени поръчки

Европейският съвет за иновации (EIC) към Европейската комисия стартира първото издание на „Европейските награди за иновативни обществени поръчки“.

Ще бъдат присъдени награди на публични и частни възложители като признание за усилията им в насърчаване на поръчки, свързани с иновации, като по този начин се подпомагат малките  средни предпрития (МСП) и стартиращи фирми в Европа да представят и наложат своите иновативни продукти и услуги на пазара.

Тазгодишното изданието включва три отделни категории, по които ще бъдат присъдени награди:

  • Награда „Стратегия за иновативни обществени поръчки“, за дългосрочни стратегии, в посока насърчаване на обществени поръчки за иновации, устойчиви решения и практики;
  • Награда „Решаване на предизвикателства, които пандемията постави пред обществата“, за иновативни практики за обществени поръчки, насочена към борбата с пандемията COVID-19;
  • Награда „Лидерство в обществените поръчки“ за изключителни експерти, които вдъхновяват екипа си за успех и прилагат успешни практики за възлагане на иновации.

Крайният срок за участие е 29 юли 2021 г.

Повече информация по темата може да намерите на следния адрес:

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-innovation-procurement-awards_en

Виж Повече
Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, бр. 35 от 27.04.2021 г., е обнародвано Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.

С приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в закона, в сила от 1 януари 2021 г.

Преобладаваща част от промените се отнасят до задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ и са свързани с подписването, криптирането и съхраняването на заявленията за участие и офертите; броенето на сроковете при провеждане на поръчките; обмена на документи между възложителите и АОП при осъществявания от нея външен предварителен контрол, както и реда за вписване на външни експерти чрез системата, които възложителите могат да използват при подготовката и възлагането на поръчки.

Основната част от промените влизат в сила в 3-дневен срок от обнародването им в Държавен вестник.…

Виж Повече
Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Днес, на заседание, правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), с които подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2021 г.

Значителна част от промените се отнасят до задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Те касаят прецизиране на разпоредбите относно подписване, криптиране и съхраняване на заявленията за участие и офертите до отварянето им в платформата. Уточнени са и правилата за броенето на сроковете при провеждане на поръчките. С цел подпомагане на стопанските субекти е прието, че с подписване на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице и се потвърждава верността на документите, които не са представени в оригинал.

Друга промяна  касае публичното оповестяване на подадените единични цени. С измененията в ППЗОП се посочва, че кандидатите и участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение н…

Виж Повече
Започна обсъждане на промени в ППЗОП

Започна обсъждане на промени в ППЗОП

Считано от днес, 24.02.2021 г., на Портала за обществени консултации и на официалната страница на Министерството на финансите е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на: [email protected] в срок до 25.3.2021 г.…

Виж Повече
Нов „Редактор за форми“

Нов „Редактор за форми“

Уважаеми възложители, считано от 4 януари 2021 г. е наличен нов „Редактор за форми“, чрез който е възможно изпращане на документи за публикуване в Регистъра на обществени поръчки, поддържан от Агенцията по обществени поръчки от 2004 г. насам. Промените се отнасят до:

  • премахване образец „Информация за публикувана в Профила на купувача обява“;
  • невъзможност да се попълни информацията по чл. 230, ал. 1, т.7 от ЗОП за 2020 г.

Актуалната версия на софтуера е 3.0.7668.19488.

За проверка на използваната версия, след зареждане на софтуера, следва да се достъпи меню „Помощ“, „За приложението“. В случай, че използваната версия е по-стара, възложителите следва да обновят приложението.

Процесът по обновяване изисква деинсталиране на наличната версия и инсталиране на новата, актуализирана версия на Редактора. Тя е достъпна на Портала за обществени поръчки, в секция „Образци и списъци“, „Редактор на форми“.

Виж Повече
ЕК публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки

ЕК публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки

На 16.12.2020 г. Европейската комисия (ЕК) публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки (ProcurCompEU). Инструментите предоставят общ модел за специалистите в областта на обществените поръчки, като целта е подпомагане на организациите и/или отделните лица при оценяване на наличните познания и умения, свързани с обществените поръчки, и идентифициране на пропуските, както и при разработване но инструменти за обучение и развитие.

Основните документи включват:

  • Преглед на ProcurCompEU и неговата употреба;
  • Матрица на компетентностите, която очертава 30 компетентности и уменията, които специалистите в областта на обществените поръчки следва да притежават в зависимост от изпълняваната от тях роля;
  • Инструмент за самооценка, който специалистите и организациите могат да използват за оценяване на собствените си нива на владеене и организационна зрялост по отношение на различните компетентности, определени в матрицата на компетентностите;
  • Обща програма за обучение, в която се посочват начини за подобряване знанията и уменията в областта на обществените поръчки;
  • Проучване относно професионализацията на общест
Виж Повече
Актуализиране на списъка с външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от ЗОП

Актуализиране на списъка с външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от ЗОП

От 1 октомври 2020 г. до 31 октомври 2020 г. Агенцията по обществени поръчки приема заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор (съгласно чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки). Информация за областите, в които се набират специалисти и указания за реда и начина на подаване на заявленията са публикувани на Портала за обществени поръчки, в секция „Предварителен контрол“, раздел „Външна експертна помощ“.

До 1 декември 2020 г., външните експерти, за които тригодишният срок за включване в списъка изтича на 1 януари 2021 г., могат да заявят желание за служебно подновяване на регистрацията. Необходимо е да подадат декларация, че няма промяна в обстоятелствата и продължават да отговарят на изискванията по чл. 3 от Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки. Подписаната с електронен подпис декларация се изпраща на електронна поща: [email protected]

Виж Повече