Актуализиране на списъка с външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от ЗОП

Актуализиране на списъка с външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от ЗОП

От 1 октомври 2020 г. до 31 октомври 2020 г. Агенцията по обществени поръчки приема заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор (съгласно чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки). Информация за областите, в които се набират специалисти и указания за реда и начина на подаване на заявленията са публикувани на Портала за обществени поръчки, в секция „Предварителен контрол“, раздел „Външна експертна помощ“.

До 1 декември 2020 г., външните експерти, за които тригодишният срок за включване в списъка изтича на 1 януари 2021 г., могат да заявят желание за служебно подновяване на регистрацията. Необходимо е да подадат декларация, че няма промяна в обстоятелствата и продължават да отговарят на изискванията по чл. 3 от Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки. Подписаната с електронен подпис декларация се изпраща на електронна поща: [email protected]

Виж Повече
Методическото указание относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение

Методическото указание относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-12 от 20 юли 2020 г. относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Методическото указание относно посочване на информация в ЕЕДОП

Методическото указание относно посочване на информация в ЕЕДОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-11 от 16 юли 2020 г. относно посочване на информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно обстоятелства, свързани с основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Планирана профилактика на услуги на информационните системи на Електронното управление

Планирана профилактика на услуги на информационните системи на Електронното управление

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че от 09:00 ч. на 11 юли 2020 г. (събота) до 09:00 ч. на 12 юли 2020 г. (неделя), предстои извършване на профилактика на услуги на информационните системи на Електронното управление, поддържани от Държавна агенция „Електронно управление“.

В този период е възможно регистриране на забава и невъзможност за ползване на част от функционалностите на ЦАИС ЕОП свързани с регистрация на нови потребители. За същия период тестовата среда на ЦАИС ЕОП няма да бъде достъпна за потребителите.

Агенцията по обществени поръчки ви благодари за разбирането.…

Виж Повече
Методическото указание относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект

Методическото указание относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-10 от 09 юли 2020 г. относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект, включен в списъка по чл. 57, ал. 4 от ЗОП.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Започна обсъждане на промени в ЗОП

Започна обсъждане на промени в ЗОП

От днес на Портала за обществени консултации (ПОК) и на официалната интернет страница на Министерство на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Със законопроекта се предлагат промени за прецизиране на изисквания, произтичащи от европейското законодателство, допълване на някои разпоредби с цел улесняване на прилагането им и въвеждане на допълнителни правила при работа с централизираната платформа за възлагане.

С промените, които детайлизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта, се уеднаквява подходът при определяне качеството възложител на публичните и частните лечебни заведения. Направено е уточнение по отношение на обхвата на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. С него се цели намаляване на случаите, в които са допустими промени в договорите и рамковите споразумения.

Предложените изменения, които се отнасят от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ уреждат издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, като се преци…

Виж Повече
Преразглеждане на критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за автомобилен транспорт

Преразглеждане на критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за автомобилен транспорт

На интернет страница на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия е публикуван проект на Технически доклад за преразглеждане на критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за автомобилен транспорт.

Ревизирането на критериите е във връзка с приетата Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20.06.2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, като обхватът на промените е ограничен.

Насърчават се всички заинтересовани страни до 31 юли 2020 г. да представят своите коментари и бележки в рамките на консултативния механизъм.

За достъп до HTML версията на документа следва да се използва системата BATIS, като е необходимо предварително регистриране (чрез изпращане на писмо до [email protected].за получаване на потребителско име и парола за достъп).

При необходимост от допълнителна информация, пишете на:

  • [email protected] – за въпроси относно техническия доклад, начина на добавяне на коментари в системата или нужда от конфиденциалност;
  • [email protected] за техни
Виж Повече
Нов достъп до Регистъра на обществени поръчки от 2004 г.

Нов достъп до Регистъра на обществени поръчки от 2004 г.

Уважаеми потребители, след извършена профилактика на Регистъра на обществени поръчки (РОП), поддържан от Агенцията по обществени поръчки от 2004 г. насам, наред с направените технически действия се промени визията и начинът за достъп до него. За улеснение на потребителите са предоставени два подхода за достъп:

Агенцията по обществени поръчки препоръчва на всички потребители, достъпващи РОП, да предприемат действия по изчистване на събраните данни от предходно ползване на електронната страница, така нар. „кеш“ на браузъра. При необходимост, съдействие на потребителя следва да окаже системният администратор на конкретната организация.

Насоки при трудности при работа със специализирания софтуер „Редактор на форми“:

  • „Редакторът за форми“ представлява специализиран софтуер, чрез който е възможно изпращане на документи за публикуване в РОП от 2004 г.
  • Безпроблемното ползване на софтуера изисква наличие на актуална версия. В тази връзка, АОП напо
Виж Повече
Планирана профилактика на РОП

Планирана профилактика на РОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители, че в периода от 09:00 ч. на 20 юни 2020 г. (събота) до 17:00 ч. на 21 юни 2020 г. (неделя), предстои извършване на технически дейности на Регистъра на обществени поръчки (РОП), поддържан от АОП от 2004 г. (www.aop.bg).

В този период, Регистърът няма да бъде достъпен за потребителите.

Агенцията по обществени поръчки ви благодари за разбирането.…

Виж Повече
Европейската комисия организира специализиран он-лайн форум за представяне на иновативни проекти

Европейската комисия организира специализиран он-лайн форум за представяне на иновативни проекти

На 22-25 май 2020 г. Европейската комисия организира специализиран онлайн форум (#EUvsVirus Matchathon) за представяне на иновативни проекти във връзка с борбата срещу COVID-19.

Целта на събитието е да се реализира пазар за иновации, по време на който създателите на избрани иновативни решения ще имат възможност да представят идеите си пред различни партньори и инвеститори, сред които публични органи, болници, университети и други крайни потребители.

Във форума ще участват 120 екипа, наградени за разработените от тях иновативни решения в тематичните области „Здравеопазване и живот“, „Устойчивост на бизнеса“, „Дистанционна работа и образование“, „Социална и политическа кохезия“, „Електронно банкиране“ и „Други“. Проектите са селектирани от ЕК сред 2 100 иновативни решения, представени на специализирания форум #EUvsVirus Hackathon в периода 24-26 април 2020 г.

Информация за спечелилите проекти и техните екипи е  налична на:

https://www.euvsvirus.org/results/

https://drive.google.com/file/d/1bNzHV0TrzfFfzmoZvCuM0mmUlzD8xGRn/view

Насоки за участие във форума и допълнителна информация могат да бъдат получени от г-жа Самира Бус…

Виж Повече