Methodological Guidelines

Results: 53
Попълване на обявление за изменение или допълнителна информация в случаите по чл. 16, ал. 2 от Правилникa за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)
Open Date: 15 June 2016
Информация относно дължина на текста в обявленията
Open Date: 15 June 2016
Указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства и закупуване и/или наемане на сгради с високи показатели за енергийна ефективност
Open Date: 25 May 2016