Външни експерти

Считано от 1 юли 2021 г. се променя начинът за включване на външни експерти в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), които възложителите могат да използват при подготовката и възлагането на поръчките.

Действията по вписване и избор на външен експерт стават изцяло чрез функционалностите на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Вписването в списъка става лично, като за целта експертът следва да е регистриран като физическо лице в системата и да притежава валиден квалифициран електронен подпис. Професионални сдружения и организации в съответния бранш имат възможност да предоставят само препоръки за конкретен експерт.

Данните от съществуващия Списък на външни експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП (в сила от 01.10.2014 г.) на лицата, които са подали сами заявления за включване, са мигрирани служебно в ЦАИС ЕОП на 30 юни 2021 г. След мигриране на данните, всеки експерт от списъка ще получи на адреса на електронната поща, с който е извършена първоначалното вписване, линк за активиране на вписването в списъка.

Външните експерти, които са били включени в сега действащия списък по предложение на браншови организации или сдружения следва да се регистрират самостоятелно в ЦАИС ЕОП, считано от 1 юли 2021 г.

Списъкът може да се достъпи по два начина:


Списък с външни експерти до 30.06.2021 г. – само за справки