Обща информация

Експертен съвет за сътрудничество

Чл. 246. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)

(1) Създава се постояннодействащ експертен съвет за сътрудничество с участието на представители на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция.

(2) Експертният съвет приема насоки за прилагане на закона във връзка с контролната дейност на институциите по ал. 1.

(3) В състава на експертния съвет се включват най-малко трима служители, определени от ръководителите на институциите по ал. 1, като поне един от представителите да е на ръководна длъжност.

(4) Съветът се ръководи от председател, който се избира измежду неговите членове за срок от две години. Председателят не може да бъде представител на една и съща институция в два последователни мандата.

(5) Дейността на съвета се подпомага от администрацията на Агенцията по обществени поръчки.

(6) Изготвянето на насоките, тяхното актуализиране или отменяне се извършва по искане на ръководителите на институциите по ал. 1.

(7) Насоките се публикуват на интернет страниците на институциите по ал. 1.

(8) При необходимост в работата на съвета по ал. 1 могат да се привличат и представители на други институции.

(9) Дейността на съвета се осъществява по правила, утвърдени от ръководителите на институциите по ал. 1.