Обща информация

Експертен консултативен съвет (Загл. изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.)

Чл. 246. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) (1) Създава се постоянно действащ експертен консултативен съвет към министъра на финансите с участието на представители на Министерството на финансите, Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“.

(2) За участие в работата на съвета по ал. 1 се канят и представители на Сметната палата. При необходимост в заседанията на съвета могат да се привличат представители на други институции с компетентност по обсъжданите въпроси.

(3) Съветът анализира прилагането на закона и издава насоки с цел уеднаквяване на практиката на методическите, контролните и одитните органи.

(4) Насоките по ал. 3 са със задължителен характер за прилагане от всички органи осъществяващи контрол по възлагането на обществени поръчки, включително и тези, включени в системата за управление и контрол на средствата от Европейския съюз.

(5) Съставът на съвета се определя със заповед на министъра на финансите, а дейността му се урежда с правила, утвърдени от министъра на финансите.