Външна експертна помощ

Външна експертна помощ (чл. 232а, ал.2 от ЗОП)

Отмяна на външната експертна помощ по чл. 232а от ЗОП

Заповед № РД-71/30.12.2020 г.


Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) – (актуализация на МУ-7/2018 г.)

Утвърдени образци на документи, необходими за осъществяване на контрола от външните експерти 

Образци, в сила от 01.03.2019 г.