Полезно за Възложителя

Препоръки на бизнеса

В рубриката “Препоръки на бизнеса” Агенцията по обществени поръчки ще публикува мнения и препоръки на браншови организации, асоциации, съюзи, както и становища на юристи. Чрез предоставената допълнителна информация рубриката има за цел да подпомага участниците в процеса на възлагане на общественипоръчки и с това да допринася за ефективното функциониране на системата, съблюдавайки принципите за публичност и прозрачност; свободна и честна конкуренция; равнопоставеност на всички кандидати. Текстовете са публикувани в техния оригинален вид и Агенцията по обществени поръчки не носи отговорност затяхното съдържание.