Management

Management of Public Procurement Agency

Miglena Pavlova

Executive Director

Миглена Павлова е родена през 1972 г. в София.
Магистър е по „Счетоводство и контрол“ от Университета за национално и световно стопанство. Притежава правоспособност на дипломиран експерт– счетоводител и одитор за проверка и заверка на годишен финансов отчет (ГФО) на застрахователи и на пенсионни фондове. Защитава дисертация на тема: „Контрол върху обществените поръчки“ и е доктор по икономика. Владее английски, френски и руски език.
През годините заема длъжностите главен асистент в катедра “Финансов контрол“, преподавател по финансов, данъчен и одиторски контрол в Университета за национално и световно стопанство и лектор в Центъра за европейски програми на Американския университет в България.
От 2002 г. до 2003 г. е член на Независимата комисия, определена от Народното събрание за одит на годишния отчет за изпълнение на бюджета и годишния финансов отчет на Сметната палата. През 2011 г. е член на Консултативния съвет на Сметната палата.
От 2004 г. до момента доц. д-р Миглена Павлова е изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки.

Mihail Mihaylov

Chief Secretary

Михаил Михайлов е роден през 1966 г. в гр. София. Магистър е от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Притежава професионална квалификация по „Управление на външноикономическата дейност на фирмата“ от Университета за национално и световно стопанство, по специалност „Международни икономически отношения“. Владее английски, френски, испански и руски език. Работи за водещи международни финансови групи и натрупва значителен опит в областта на банковото дело. Ръководи последователно отдел „Човешки ресурси и обща администрация“ и отдел „Операции“ в БНП Париба – България. По-късно е мениджър в дирекция „Управление на имуществото, доставки и логистика“ в Алфа Банк – България. Участва в управлението на проекти за оптимизиране на разходите. Отговаря за разплащанията с външни доставчици. Проверява разходни и отчетни документи, и изпълнението на сключените договори. Организира и контролира изпълнението на задачи за архивиране, логистика, инвентаризация. Член е на комитета за провеждане на вътрешнобанковите тръжни процедури. От декември 2018 г. работи в Агенцията по обществени поръчки и заема длъжността главен секретар.

Rositsa Glavurova

Director of Directorate “Finances, Human Resources and Administrative Activities”

Росица Главурова е магистър по „Икономика“ от Университета за национално и световно стопанство – гр. София. Допълнителни квалификациии и обучения в областтите – управление на европейските структурни фондове, управление на човешките ресурси, вътрешен контрол и одитиране на финансовата дейност и др.
През периода 1994 г. – 2004 г. работи като счетоводител в Университета за национално и световно стопанство.
От 2004 година до момента последователно заема длъжността директор на дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“ и дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“ . Участва в организацията, управлението и изпълнението на редица проекти, финансирани от европейските структурни фондове и по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и развитие, в качеството на ръководител и координатор.

Veselin Borisov

Director of Directorate “E-Procurement and Monitoring”

Veselin Borisov has both master’s degree in law from Sofia University “St. Kliment Ohridski “ and “Business Management” from Coventry University, England. His professional experience goes through activities focused on his educational qualifications. In the period 2011-2014 he was a legal consultant at Velchev & Co. Law Firm, and since 2014 he has been registered as a lawyer at the Sofia Bar Association. Since 2019, his professional development continues in the field of public procurement. In the period 2019-2020 Borisov held the position of Chief Expert in the Electronic Procurement and Monitoring Directorate of the Public Procurement Agency. His aspiration to improve his qualification led him to the newly formed Bulgarian Water and Sewerage Holding, where within a few months he held the position of Head of the Internal Public Procurement Department. Since August 2021 he is again part of the PPA team as the focus of his work is the digitalization of the procurement process and the maintenance of the national platform. He received additional qualifications related to databases and public administration at the Institute of Public Administration. Fluent in English.

Galia Manasieva

Director of Directorate “Legislation and Methodology”

Галя Манасиева е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Допълнителна квалификация – „Управление на структурни фондове – френският опит“ (Париж), „Договори за възлагане на обществени поръчки за строителство – управление и системи за мониторинг“ (САЩ), „Процеси на възлагане на обществените поръчки“ (Стокхолм). Ползва английски и руски език.
През годините заема различни изпълнителски и ръководни длъжности.
От 2004 г. до 2017 г. е директор на дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“, а от 2017 до момента на дирекция „Законодателство и методология“ в Агенцията по обществени поръчки.

Veska Hristova

Director of Directorate “Control of Public Procurement”

Веска Христова e магистър по „История“ от СУ „Св. Климент Охридски“ и по “Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство. Допълнителни квалификации – „Планиране, програмиране и усвояване на европейските Структурни фондове“ (Дъблин), “Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки” (Рим) и др.
В Агенцията за обществени поръчки работи от 2004 г. Стартира като експерт в дирекция „Мониторинг, анализ и методология на обществените поръчки“. От 2009 г. до април 2016 г. е началник на отдел „Предварителен контрол“ в дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“, а от май 2016 г. до момента е директор на дирекция „Контрол на обществените поръчки“.