Management

Management of Public Procurement Agency

Georgi Nikolov

Executive Director

Георги Николов има дългогодишен професионален опит на ръководни длъжности в бизнес организации. Повече от 15 години в голяма международна компания с верига магазини у нас е отговарял за изготвяне на документи и участие в тръжни процедури, при което е придобил значителен опит в областта на обществените поръчки.
Завършил е магистърската си степен по специалност „Международни икономически отношения“ в Университета „Леополд Франценс“, гр. Инсбрук, Австрия.
Владее английски, немски и руски език.

Mihail Mihaylov

Chief Secretary

Михаил Михайлов е роден през 1966 г. в гр. София. Магистър е от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Притежава професионална квалификация по „Управление на външноикономическата дейност на фирмата“ от Университета за национално и световно стопанство, по специалност „Международни икономически отношения“. Владее английски, френски, испански и руски език. Работи за водещи международни финансови групи и натрупва значителен опит в областта на банковото дело. Ръководи последователно отдел „Човешки ресурси и обща администрация“ и отдел „Операции“ в БНП Париба – България. По-късно е мениджър в дирекция „Управление на имуществото, доставки и логистика“ в Алфа Банк – България. Участва в управлението на проекти за оптимизиране на разходите. Отговаря за разплащанията с външни доставчици. Проверява разходни и отчетни документи, и изпълнението на сключените договори. Организира и контролира изпълнението на задачи за архивиране, логистика, инвентаризация. Член е на комитета за провеждане на вътрешнобанковите тръжни процедури. От декември 2018 г. работи в Агенцията по обществени поръчки и заема длъжността главен секретар.

Rositsa Glavurova

Director of Directorate “Finances, Human Resources and Administrative Activities”

Росица Главурова е магистър по „Икономика“ от Университета за национално и световно стопанство – гр. София. Допълнителни квалификациии и обучения в областтите – управление на европейските структурни фондове, управление на човешките ресурси, вътрешен контрол и одитиране на финансовата дейност и др.
През периода 1994 г. – 2004 г. работи като счетоводител в Университета за национално и световно стопанство.
От 2004 година до момента последователно заема длъжността директор на дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“ и дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“ . Участва в организацията, управлението и изпълнението на редица проекти, финансирани от европейските структурни фондове и по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и развитие, в качеството на ръководител и координатор.

Teodor Burov

Director of Directorate “E-Procurement and Monitoring”

Теодор Буров е магистър по „Икономическа информатика“ от Икономически универститет – Варна, с професионална квалификация „Икономист – информатик“, където е специализирал в разработване на системи за управление на бази данни. Притежава допълнителна професионална квалификация „Мениджър в спорта и туризма“ от Икомомически университет – Варна и „Програмист – Изчислителна техника и комуникации“ от школа към Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Професионалното му развитие е в големи национални и чуждестранни фирми от сферата на бързооборотните стоки, телекомуникации, индустриално производство и автомобилна индустрия, заемайки ръководни, оперативни и търговски длъжности. Придобил е редица професионални сертификации, знания и опит за управление на служители, бизнес проекти, изграждане и оптимизация на вътрешно-организационни процеси и участия в обществени поръчки от страна на стопански субекти. От април 2022 г. работи в Агенцията по обществени поръчки и заема длъжността директор на дирекция „Електронно възлагане и мониторинг“.

………………

Director of Directorate “Legislation and Methodology”

………………

Veska Hristova

Director of Directorate “Control of Public Procurement”

Веска Христова e магистър по „История“ от СУ „Св. Климент Охридски“ и по “Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство. Допълнителни квалификации – „Планиране, програмиране и усвояване на европейските Структурни фондове“ (Дъблин), “Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки” (Рим) и др.
В Агенцията за обществени поръчки работи от 2004 г. Стартира като експерт в дирекция „Мониторинг, анализ и методология на обществените поръчки“. От 2009 г. до април 2016 г. е началник на отдел „Предварителен контрол“ в дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“, а от май 2016 г. до момента е директор на дирекция „Контрол на обществените поръчки“.