Methodological Guidelines

Results: 46
Възлагане на обществени поръчки за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в системата на предучилищното и училищното образование
Open Date: 24 March 2023
Възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки
Open Date: 21 November 2022
Възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация
Open Date: 01 April 2022
Възлагане и изпълнение на обществени поръчки с предмет доставка на гориво за отопление
Open Date: 16 July 2021
Прилагане на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Open Date: 09 July 2021