Methodological Guidelines

Results: 50
Съвместно възлагане на обществени поръчки по чл. 8 от Закона за обществените поръчки
Open Date: 05 March 2024
Възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (актуално към нормативната уредба, в сила от 22.12.2023 г.)
Open Date: 13 February 2024
Прилагане на чл. 114 от Закона за обществените поръчки (изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 2023 г.)
Open Date: 18 January 2024
Прилагане на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Open Date: 11 January 2024
Възлагане на обществени поръчки за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в системата на предучилищното и училищното образование
Open Date: 24 March 2023