Ръководство

Миглена Павлова

Изпълнителен Директор

Миглена Павлова е магистър по „Счетоводство и контрол“ от Университета за национално и световно стопанство. Притежава правоспособност на дипломиран експерт– счетоводител и одитор за проверка и заверка на годишен финансов отчет (ГФО) на застрахователи и на пенсионни фондове. Защитава дисертация на тема: „Контрол върху обществените поръчки“ и е доктор по икономика. Владее английски, френски и руски език.
През годините заема длъжностите главен асистент в катедра “Финансов контрол“, преподавател по финансов, данъчен и одиторски контрол в Университета за национално и световно стопанство и лектор в Центъра за европейски програми на Американския университет в България.
От 2002 г. до 2003 г. е член на Независимата комисия, определена от Народното събрание за одит на годишния отчет за изпълнение на бюджета и годишния финансов отчет на Сметната палата. През 2011 г. е член на Консултативния съвет на Сметната палата.
От 2004 г. до момента доц. д-р Миглена Павлова е изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки.

Михаил Михайлов

Главен секретар

Михаил Михайлов е роден през 1966 г. в гр. София.
Магистър е от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Притежава професионална квалификация по „Управление на външноикономическата дейност на фирмата“ от Университета за национално и световно стопанство, по специалност „Международни икономически отношения“. Владее английски, френски, испански и руски език.
Работи за водещи международни финансови групи и натрупва значителен опит в областта на банковото дело. Ръководи последователно отдел „Човешки ресурси и обща администрация“ и отдел „Операции“ в БНП Париба – България. По-късно е мениджър в дирекция „Управление на имуществото, доставки и логистика“ в Алфа Банк – България. Участва в управлението на проекти за оптимизиране на разходите. Отговаря за разплащанията с външни доставчици. Проверява разходни и отчетни документи, и изпълнението на сключените договори. Организира и контролира изпълнението на задачи за архивиране, логистика, инвентаризация. Член е на комитета за провеждане на вътрешнобанковите тръжни процедури.
От декември 2018 г. работи в Агенцията по обществени поръчки и заема длъжността главен секретар.

Росица Главурова

Директор  „Финанси, човешки ресурси и административна дейност

Росица Главурова е магистър по „Икономика“ от Университета за национално и световно стопанство – гр. София. Допълнителни квалификациии и обучения в областтите – управление на европейските структурни фондове, управление на човешките ресурси, вътрешен контрол и одитиране на финансовата дейност и др. През периода 1994 г. – 2004 г. работи като счетоводител в Университета за национално и световно стопанство. От 2004 година до момента последователно заема длъжността директор на дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“ и дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“ . Участва в организацията, управлението и изпълнението на редица проекти, финансирани от европейските структурни фондове и по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и развитие, в качеството на ръководител и координатор.

Веселин Борисов

Директор  „Електронно възлагане и мониторинг

Веселин Борисов е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Бизнес мениджмънт“ от Ковънтри Юнивърсити, Англия. Професионалният му опит преминава през дейности, фокусирани върху образователния му ценз. В периода 2011-2014 г. е юрисконсулт в Адвокатско дружество „Велчев и Ко.“, а от 2014 г. е вписан като адвокат в Софийска Адвокатска Колегия. От 2019 г. професионалното му развитие продължава в областта на обществените поръчки. В периода 2019-2020 г. заема длъжността главен експерт в дирекция „Електронно възлагане и мониторинг“ на Агенцията по обществени поръчки. Стремежът му за повишаване на квалификацията го води до новосформирания Български ВиК холдинг, където в рамките на няколко месеца заема длъжността началник отдел „Вътрешни обществени поръчки“. От м. август 2021 г. отново е част от екипа на АОП като акцент в работата му е електронизирането на възлагателния процес и поддържането на националната платформа. Допълнителни квалификации свързани с бази данни и публична администрация е преминал в Института по публична администрация. Владее английски език.

Галя Манасиева

Директор „Законодателство и методология“

Галя Манасиева е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Допълнителна квалификация – „Управление на структурни фондове – френският опит“ (Париж), „Договори за възлагане на обществени поръчки за строителство – управление и системи за мониторинг“ (САЩ), „Процеси на възлагане на обществените поръчки“ (Стокхолм). Ползва английски и руски език. През годините заема различни изпълнителски и ръководни длъжности. От 2004 г. до 2017 г. е директор на дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“, а от 2017 до момента на дирекция „Законодателство и методология“ в Агенцията по обществени поръчки.

Веска Христова

Директор „Контрол на обществените поръчки“

Веска Христова e магистър по „История“ от СУ „Св. Климент Охридски“ и по “Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство. Допълнителни квалификации – „Планиране, програмиране и усвояване на европейските Структурни фондове“ (Дъблин), “Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки” (Рим) и др. В Агенцията за обществени поръчки работи от 2004 г. Стартира като експерт в дирекция „Мониторинг, анализ и методология на обществените поръчки“. От 2009 г. до април 2016 г. е началник на отдел „Предварителен контрол“ в дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“, а от май 2016 г. до момента е директор на дирекция „Контрол на обществените поръчки“.