Външни експерти

Външни експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП 

В съответствие с едно от правомощията си, изпълнителният директор на агенцията, със съдействието на професионалните сдружения и организации в съответния бранш, поддържа списък с външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

От 01.10.2014 г е в сила нов списък с външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

За целите на формирането и поддържането на новия списък са създадени два нови типа потребители на Портала за обществени поръчки – „Външен експерт“ и „Представляващ организация“. Потребителят „Външен експерт“ може да подаде самостоятелно заявление за включването си в новия списък. Потребителят „Представляващ организация“ може да подаде заявление за включване на едно или повече лица в списъка от името на организацията, която представлява. 

При подаването на заявление от името на организация, потребителят, който я представлява, задължително подписва заявлението със свой квалифициран електронен подпис, данните на който съдържат идентификационен номер (ЕИК/БУЛСТАТ) на организацията. 

Регистрацията на двата нови типа потребители се извършва от следните линкове:

Нов потребител тип „Външен експерт“

Нов потребител тип „Представляващ организация“

Активирането на „Представляващ организация“ става служебно след получаване на писмо, с което съответната организация упълномощава лицето да подава информация за външни експерти от нейно име. 

Подаването на заявление за включване в списъка с външни експерти се извършва след достъпване на Портала за обществени поръчки с потребителско име и парола и избор на опцията „Управление на заявления“.

Външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от ЗОП