Homepage

Актуално

Важно

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Методическото указание относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение

Методическото указание относно посочване на информация в ЕЕДОП

Методическото указание относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект

Започна обсъждане на промени в ЗОП

Нов достъп до Регистъра на обществени поръчки от 2004 г.

Обществените поръчки стават изцяло електронни​ от 14 юни

Публикувана е инструкция за оповестяване на обявление за изменение или допълнителна информация в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция за възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция за попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне

Индивидуални административни актове в ЦАИС ЕОП

Определяне на срокове на поръчки през ЦАИС ЕОП

Нови валидационни правила в ОВ на ЕС

Указание за създаване на упълномощен потребител в РОП

Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)

За портала

Агенцията по обществени поръчки поддържа Портал за обществени поръчки (ПОП).

Порталът осигурява достъп до информационни ресурси, свързани с различни аспекти на обществените поръчки. Информацията е систематизирана в тематични области, ориентирана е към специфичните интереси на основните групи потребители и се обновява ежедневно.
На портала е представена организацията и дейността на АОП, нормативната уредба и практиката в областта на обществените поръчки, както и полезни връзки към други интернет ресурси. Целта е да се постигне по-голяма информираност, публичност и прозрачност по въпросите, свързани възлагането на обществени поръчки.

Порталът е публичен и достъпът до него е безплатен. Поддържат се версии на български и на английски език.

Чрез Портала за обществени поръчки се осигурява достъп до:

- Регистъра на обществените поръчки;
- Методическите указания по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква "а" ЗОП;
- Образците на документи, които възложителите използват при възлагане на обществени поръчки;
- Списъците на възложителите;
- Списъка на външните експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП;
- Списъка на лицата по чл. 57, ал. 4 ЗОП;
- Резултати от осъществявания мониторинг на обществените поръчки;
- Месечния бюлетин за пазара на обществените поръчки;
- Друга информация, свързана с обществените поръчки.

По Проект с рег. № BG05SFOP001 – 1.003 – 0002 – C01/15.06.2017 г. и наименование „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.