Homepage

Актуално

Важно

Регистрация за работа в ЦАИС ЕОП след 1 април 2020 г.

Индивидуални административни актове в ЦАИС ЕОП

Обучения за работа с ЦАИС ЕОП до края на м. февруари

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Планирана профилактика на ЦАИС ЕОП

Определяне на срокове на поръчки през ЦАИС ЕОП

АОП продължава с обученията на стопански субекти за работа с ЦАИС ЕОП

Нови валидационни правила в ОВ на ЕС

Възлагане на обществени поръчки чрез Покана до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Публикувано е методическо указание относно редът за възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за ползване на ЦАИС ЕОП

Запазване на уникалните партидни номера на възложители в ЦАИС ЕОП

Публикувани са видеоматериали в помощ на възложителите и стопанските субекти за работа с ЦАИС ЕОП

Поименен Списък на възложителите, задължени да прилагат ЦАИС ЕОП от 1 януари 2020 г.

Важни дати за стопанските субекти и старта на ЦАИС ЕОП

Указание за създаване на упълномощен потребител в РОП

Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)

За портала

Агенцията по обществени поръчки поддържа Портал за обществени поръчки (ПОП).

Порталът осигурява достъп до информационни ресурси, свързани с различни аспекти на обществените поръчки. Информацията е систематизирана в тематични области, ориентирана е към специфичните интереси на основните групи потребители и се обновява ежедневно.
На портала е представена организацията и дейността на АОП, нормативната уредба и практиката в областта на обществените поръчки, както и полезни връзки към други интернет ресурси. Целта е да се постигне по-голяма информираност, публичност и прозрачност по въпросите, свързани възлагането на обществени поръчки.

Порталът е публичен и достъпът до него е безплатен. Поддържат се версии на български и на английски език.

Чрез Портала за обществени поръчки се осигурява достъп до:

- Регистъра на обществените поръчки;
- Методическите указания по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква "а" ЗОП;
- Образците на документи, които възложителите използват при възлагане на обществени поръчки;
- Списъците на възложителите;
- Списъка на външните експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП;
- Списъка на лицата по чл. 57, ал. 4 ЗОП;
- Резултати от осъществявания мониторинг на обществените поръчки;
- Месечния бюлетин за пазара на обществените поръчки;
- Друга информация, свързана с обществените поръчки.

По Проект с рег. № BG05SFOP001 – 1.003 – 0002 – C01/15.06.2017 г. и наименование „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.