Homepage

Актуално

Важно

Обществените поръчки стават изцяло електронни​ от 14 юни

Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Методическо указание относно провеждане на заседания на комисиите по чл. 103 от ЗОП във връзка с чл. 6а, ал. 1 от ЗМДВИП

Методическо указание относно изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП

Публикувана е инструкция за оповестяване на обявление за изменение или допълнителна информация в ЦАИС ЕОП

Методическо указание относно промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната

Публикувана е инструкция за възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

Публикувано е Методическо указание относно прилагането на ЗМДВИП за обществени поръчки, открити преди 13 март 2020 г.

Публикувано е Методическо указание относно прилагането на ЗМДВИП за обществени поръчки, стартирали след 13 март 2020 г.

Публикувана е инструкция за попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне

Важно съобщение

АОП публикува методическо указание относно прилагането на ЗМДВИП при възлагането на обществени поръчки

Предстои разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Действие на извънредните мерки при възлагане на обществени поръчки

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Индивидуални административни актове в ЦАИС ЕОП

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Определяне на срокове на поръчки през ЦАИС ЕОП

Нови валидационни правила в ОВ на ЕС

Възлагане на обществени поръчки чрез Покана до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Публикувано е методическо указание относно редът за възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за ползване на ЦАИС ЕОП

Публикувани са видеоматериали в помощ на възложителите и стопанските субекти за работа с ЦАИС ЕОП

Указание за създаване на упълномощен потребител в РОП

Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)

За портала

Агенцията по обществени поръчки поддържа Портал за обществени поръчки (ПОП).

Порталът осигурява достъп до информационни ресурси, свързани с различни аспекти на обществените поръчки. Информацията е систематизирана в тематични области, ориентирана е към специфичните интереси на основните групи потребители и се обновява ежедневно.
На портала е представена организацията и дейността на АОП, нормативната уредба и практиката в областта на обществените поръчки, както и полезни връзки към други интернет ресурси. Целта е да се постигне по-голяма информираност, публичност и прозрачност по въпросите, свързани възлагането на обществени поръчки.

Порталът е публичен и достъпът до него е безплатен. Поддържат се версии на български и на английски език.

Чрез Портала за обществени поръчки се осигурява достъп до:

- Регистъра на обществените поръчки;
- Методическите указания по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква "а" ЗОП;
- Образците на документи, които възложителите използват при възлагане на обществени поръчки;
- Списъците на възложителите;
- Списъка на външните експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП;
- Списъка на лицата по чл. 57, ал. 4 ЗОП;
- Резултати от осъществявания мониторинг на обществените поръчки;
- Месечния бюлетин за пазара на обществените поръчки;
- Друга информация, свързана с обществените поръчки.

По Проект с рег. № BG05SFOP001 – 1.003 – 0002 – C01/15.06.2017 г. и наименование „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.