Homepage

Актуално

Важно

Методическото указание относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение

Методическото указание относно посочване на информация в ЕЕДОП

Методическото указание относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект

Започна обсъждане на промени в ЗОП

Нов достъп до Регистъра на обществени поръчки от 2004 г.

Обществените поръчки стават изцяло електронни​ от 14 юни

Публикувана е инструкция за оповестяване на обявление за изменение или допълнителна информация в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция за възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция за попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне

Индивидуални административни актове в ЦАИС ЕОП

Определяне на срокове на поръчки през ЦАИС ЕОП

Нови валидационни правила в ОВ на ЕС

Възлагане на обществени поръчки чрез Покана до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Публикувано е методическо указание относно редът за възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за ползване на ЦАИС ЕОП

Указание за създаване на упълномощен потребител в РОП

Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)

За портала

Агенцията по обществени поръчки поддържа Портал за обществени поръчки (ПОП).

Порталът осигурява достъп до информационни ресурси, свързани с различни аспекти на обществените поръчки. Информацията е систематизирана в тематични области, ориентирана е към специфичните интереси на основните групи потребители и се обновява ежедневно.
На портала е представена организацията и дейността на АОП, нормативната уредба и практиката в областта на обществените поръчки, както и полезни връзки към други интернет ресурси. Целта е да се постигне по-голяма информираност, публичност и прозрачност по въпросите, свързани възлагането на обществени поръчки.

Порталът е публичен и достъпът до него е безплатен. Поддържат се версии на български и на английски език.

Чрез Портала за обществени поръчки се осигурява достъп до:

- Регистъра на обществените поръчки;
- Методическите указания по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква "а" ЗОП;
- Образците на документи, които възложителите използват при възлагане на обществени поръчки;
- Списъците на възложителите;
- Списъка на външните експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП;
- Списъка на лицата по чл. 57, ал. 4 ЗОП;
- Резултати от осъществявания мониторинг на обществените поръчки;
- Месечния бюлетин за пазара на обществените поръчки;
- Друга информация, свързана с обществените поръчки.

По Проект с рег. № BG05SFOP001 – 1.003 – 0002 – C01/15.06.2017 г. и наименование „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.