Методически указания

Резултати: 45
Публикации чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на обявления за възложена поръчка по договори, сключени въз основа на рамкови споразумения на Централния орган за покупка (ЦОП)
Отвори Дата: 16 Ноември 2020
Изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение
Отвори Дата: 20 Юли 2020
Посочване на информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно обстоятелства, свързани с основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Отвори Дата: 16 Юли 2020
Прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект, включен в списъка по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Отвори Дата: 10 Юли 2020
Прилагане на чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при провеждане на заседания на комисиите по чл. 103 от ЗОП
Отвори Дата: 28 Април 2020