Methodological Guidelines

Results: 52
Съхраняване на документите в досието на обществената поръчка
Open Date: 22 June 2021
Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП
Open Date: 14 June 2021
Публикации чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на обявления за възложена поръчка по договори, сключени въз основа на рамкови споразумения на Централния орган за покупка (ЦОП)
Open Date: 16 November 2020
Изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение
Open Date: 20 July 2020
Посочване на информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно обстоятелства, свързани с основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Open Date: 16 July 2020