Methodological Guidelines

Results: 52
Публикуване на информация в профила на купувача за процедури, открити преди влизане в сила на Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 13 от 2016 г.)
Open Date: 28 July 2016
Задължение за определяне качеството възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки
Open Date: 29 June 2016
Приложимост на разпоредби от Закона за обществените поръчки в сила от 15.04.2016 г. спрямо договори за възлагане „in-house“, сключени при условията на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗОП в сила до 15.04.2016 г.
Open Date: 15 June 2016
Осъществяване на контрол по чл. 234 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15.04.2016 г.
Open Date: 15 June 2016
Попълване на обявление за изменение или допълнителна информация в случаите по чл. 16, ал. 2 от Правилникa за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)
Open Date: 15 June 2016