Methodological Guidelines

Results: 53
Използване на информацията от обявлението за приключване изпълнението на договор за обществена поръчка като доказателство към основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Open Date: 14 February 2018
Задължения на възложителите във връзка с проверката на техническите спецификации от външни експерти
Open Date: 04 January 2018
Ограничаване на броя на обособените позиции при подаване на оферта или възлагане на договор (чл. 46 от ЗОП)
Open Date: 24 November 2017
Прилагане на чл. 100 от ЗОП
Open Date: 24 November 2017
Включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации на процедури за обществени поръчки (по чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Open Date: 16 November 2017