Methodological Guidelines

Results: 44
Действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, открити преди 13.03.2020 г.
Open Date: 16 April 2020
Действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г.
Open Date: 14 April 2020
Приложимост на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при възлагането на обществени поръчки
Open Date: 10 April 2020
Издаване на решения по чл. 22 от Закона за обществените поръчки през Централизираната електронна платформа
Open Date: 14 February 2020
Ред за възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Open Date: 08 January 2020