Methodological Guidelines

Results: 52
Действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г.
Open Date: 14 April 2020
Приложимост на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при възлагането на обществени поръчки
Open Date: 10 April 2020
Издаване на решения по чл. 22 от Закона за обществените поръчки през Централизираната електронна платформа
Open Date: 14 February 2020
Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при възлагане чрез централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
Open Date: 10 January 2020
Ред за възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Open Date: 08 January 2020