Methodological Guidelines

Results: 44
Нови европейски стойностни прагове от 1 януари 2020 г.
Open Date: 20 December 2019
График за използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Open Date: 20 December 2019
Гаранция за изпълнение. Форма и размер.
Open Date: 01 October 2019
Възможност да се получават оферти по електронен път до влизане в сила на задължителното използване на националната централизирана платформа за електронно възлагане на обществени поръчки
Open Date: 22 April 2019
Предоставяне на достъп до документацията в профила на купувача, в случаите при които обявлението за обществената поръчка е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз (ОВ на ЕС) в неработен ден
Open Date: 16 October 2018