Methodological Guidelines

Results: 53
Включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации на процедури за обществени поръчки (по чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (актуализация на МУ-5/2017 г.)
Open Date: 26 September 2018
Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) (актуализация на МУ - 5)
Open Date: 17 May 2018
Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП
Open Date: 02 March 2018
Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) (неактуално)
Open Date: 02 March 2018
Представяне на документи за доказване изпълнението на изискванията относно личното състояние и критериите за подбор при участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
Open Date: 26 February 2018