Външен контрол на АОП – архив

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 15.01.2021 г.

Образец на придружително писмо за изпращане на документи за осъществяване на контрол по чл. 232, чл.233 и чл. 235 от ЗОП– (в docx формат)

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП


Контрол при изменение на договор за обществена поръчка (чл.235 от ЗОП)

Методическо указание


Контрол върху процедури на договаряне (чл.233 от ЗОП)

Методическо указание относно възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (изх. номер МУ-2 от 21.11.2022 г. в сила до 21.12.2023 г.)

Резултати от осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, в РОП преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП – до 14.06.2020 г.

Методическо указание


Контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП)

Информация за случаен избор на процедури за осъществяване на контрола по чл. 232 от ЗОП – регистрирани до 30.06.2021 г.

Заповед № РД-16/23.02.2021 г. (в сила от 01.03.2021 г.)
Приложение към Заповед № РД-16/23.02.2021 г. (в сила от 01.03.2021 г.)


Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 15.01.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

Методическо указание от 10.01.2020 г.


Заповед за утвърждаване на образец на придружително писмо

Образец на придружително писмо за изпращане на документи за осъществяване на контрол по чл. 232, чл.233 и чл. 235 от ЗОП(в doc формат) – (в сила от 10.01.2020 г.)


Заповед № РД-10/21.02.2019 г. за утвърждаване на образци на документи за осъществяване на контрол – в сила от 01.03.2019 г.

Становище за осъществен контрол чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП – (в сила от 01.03.2019 г.) 

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 233 – (в сила от 01.03.2019 г.)

Становище за осъществен контрол по чл. 235 от ЗОП – (в сила от 01.03.2019 г.)


Правила за електронен обмен на информация при осъществяване на външен предварителен контрол, в сила от 15.01.2021 г.

Правила за електронен обмен на информация при осъществяване на външен предварителен контрол. в сила от 01.03.2019 г.

Образец на придружително писмо за изпращане на документи за осъществяване на контрол по чл. 232, чл.233 и чл. 235 от ЗОП(в doc формат) – (в сила от 01.03.2019 г.)


Заповед за утвърждаване на образци на документи за осъществяване на контрол


Заповед за утвърждаване на образци на документи за осъществяване на контрол


Заповед за утвърждаване на образец на становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП


Заповед за утвърждаване на образец на становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОПЗаповед за утвърждаване на образци на документи за осъществяване на контрол

Правила за електронен обмен на информация при осъществяване на външен предварителен контрол