Работа в АОП

Постъпването на работа в Агенция по обществени поръчки се основава на прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните качества и опит на кандидатите за работа в агенцията.

Назначаването на всяка свободна длъжност се предшества от публично обявен конкурс.
Оповестяването на конкурса за назначаване на държавен служител се извършва с публикуване на обява в един централен всекидневник, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки и на таблото във фоайето на АОП, София, ул. „Леге“ № 4.

В обявата се посочват: минималните, допълнителните и специфичните условия за заемане на длъжността; начинът за провеждане на конкурса; необходими документи; място и срок за подаването им; кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика; информация за размера на основната заплата за длъжността.

Конкурсната процедура преминава през следните етапи:

  • Подаване на документи за участие в посочените срокове;
  • Публикуване на списъците с допуснати и недопуснати кандидати;
  • Провеждане на конкурса по обявения начин;
  • Допускане до интервю на издържалите първи етап от изпита;
  • Провеждане на интервю и класиране на кандидатите според окончателните резултати, формирани от изпита и интервюто;
  • Изпращане на извлечение от протокола, отразяващ резултатите, на допуснатите кандидати;
  • Представяне на протокола от проведената конкурсна процедура на органа по назначаване;
  • Назначаване на класирания на първо място кандидат или прекратяване на конкурсната процедура.

Оповестяването на конкурса за назначаване на длъжност по трудово правоотношение се извършва с публикуване на обява на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки.
В обявата се посочват: минималните и специфични условия за заемане на длъжността; начинът за подбор на кандидатите; необходими документи; място и срок за подаването им; кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика; информация за размера на основната заплата за длъжността.


Агенцията по обществени поръчки обявява конкурс за едно работно място за длъжността “Главен експерт“ в отдел „Правна уредба и методология“ в дирекция „Законодателство и методология“

Източници на информация

Дата на публикуване 11.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ за допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурса за назначаване на държавен служител за 1 (едно) работно място за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Правна уредба и методология“, дирекция „Законодателство и методология“

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Дата на публикуване 30.01.2023 г.


Агенцията по обществени поръчки обявява конкурс за едно работно място за длъжността “Старши експерт” в отдел „Правна уредба и методология“, дирекция „Законодателство и методология“

Източници на информация

Дата на публикуване 11.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ за допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурса за назначаване на държавен служител за 1 (едно) работно място за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Правна уредба и методология“, дирекция „Законодателство и методология“

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Дата на публикуване 30.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ за резултатите от проведения на 08.02.2023 г. тест за 1 работно място за длъжността  „Старши експерт“ в отдел „Правна уредба и методология“, в дирекция „Законодателство и методология“

Дата на публикуване 08.02.2023 г


Агенцията по обществени поръчки обявява конкурс за едно работно място за длъжността “Главен експерт“ в отдел „Стратегически документи и сътрудничество“ в дирекция „Законодателство и методология“

Източници на информация

Дата на публикуване 11.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ за допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурса за назначаване на държавен служител за 1 (едно) работно място за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Стратегически документи и сътрудничество“, дирекция „Законодателство и методология“

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Дата на публикуване 30.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ за резултатите от проведения на 07.02.2023 г. тест за 1 (едно) работно място за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Стратегически документи и сътрудничество“, в дирекция „Законодателство и методология“

Дата на публикуване 07.02.2023 г.


Агенцията по обществени порачки обявява конкурс за едно работно място за длъжността “Младши експерт“ в отдел „Стратегически документи и сътрудничество“ в дирекция „Законодателство и методология“

Източници на информация

Дата на публикуване 11.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ за допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурса за назначаване на държавен служител за 1 (едно) работно място за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Стратегически документи и сътрудничество“, дирекция „Законодателство и методология“

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Дата на публикуване 30.01.2023 г.