Работа в АОП

Постъпването на работа в Агенция по обществени поръчки се основава на прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните качества и опит на кандидатите за работа в агенцията.

Назначаването на всяка свободна длъжност се предшества от публично обявен конкурс.
Оповестяването на конкурса за назначаване на държавен служител се извършва с публикуване на обява в един централен всекидневник, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки и на таблото във фоайето на АОП, София, ул. „Леге“ № 4.

В обявата се посочват: минималните, допълнителните и специфичните условия за заемане на длъжността; начинът за провеждане на конкурса; необходими документи; място и срок за подаването им; кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика; информация за размера на основната заплата за длъжността.

Конкурсната процедура преминава през следните етапи:

  • Подаване на документи за участие в посочените срокове;
  • Публикуване на списъците с допуснати и недопуснати кандидати;
  • Провеждане на конкурса по обявения начин;
  • Допускане до интервю на издържалите първи етап от изпита;
  • Провеждане на интервю и класиране на кандидатите според окончателните резултати, формирани от изпита и интервюто;
  • Изпращане на извлечение от протокола, отразяващ резултатите, на допуснатите кандидати;
  • Представяне на протокола от проведената конкурсна процедура на органа по назначаване;
  • Назначаване на класирания на първо място кандидат или прекратяване на конкурсната процедура.

Оповестяването на конкурса за назначаване на длъжност по трудово правоотношение се извършва с публикуване на обява на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки.
В обявата се посочват: минималните и специфични условия за заемане на длъжността; начинът за подбор на кандидатите; необходими документи; място и срок за подаването им; кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика; информация за размера на основната заплата за длъжността.


Агенцията по обществени поръчки обявява конкурс  за 1 работно място за длъжността началник отдел „Методология“, дирекция „Законодателство и методология“

Източници на информация

Дата на публикуване 18.04.2024 г.


Агенцията по обществени поръчки обявява конкурс за 1 работно място за длъжността началник отдел „Правна уредба“, дирекция „Законодателство и методология“

Източници на информация

Дата на публикуване 18.04.2024 г.


Агенцията по обществени поръчки обявява конкурс 5 работни места за длъжността “Главен експерт” в отдел „Контрол на състезателни процедури“, дирекция „Контрол на обществените поръчки“

Източници на информация

Дата на публикуване 18.04.2024 г.


Агенцията по обществени поръчки обявява конкурс за 3 работни места за длъжността “Старши експерт” в отдел „Контрол на състезателни процедури“, дирекция „Контрол на обществените поръчки“

Източници на информация

Дата на публикуване 18.04.2024 г.


Агенцията по обществени поръчки обявява конкурс за 5 работни места за длъжността “Младши експерт” в отдел „Контрол на състезателни процедури“, дирекция „Контрол на обществените поръчки“

Източници на информация

Дата на публикуване 18.04.2024 г.


Агенцията по обществени поръчки обявява конкурс за едно работно място за длъжността “Главен експерт – счетоводител” в дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“

Източници на информация

Дата на публикуване 18.04.2024 г.


Агенцията по обществени поръчки обявява конкурс за едно работно място за длъжността “Младши експерт” в дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“

Източници на информация

Дата на публикуване 09.04.2024 г