Профил на купувача 2015 г.

  1. Предварителни обявления:

  2. Публични покани:
ID на поканата в РОП (идентификационен номер)
Предмет
Дата на създаване на страницата
Подновяване на лиценз за софтуерен пакет Total Protection Module, включващ всички защитни модули (AntiMalware, Content Filter, Antispam, Web Filter) за устройство Panda GateDefender Performa еSB и осигуряване на техническа поддръжка на устройството за период от една година.
15.12.2015г.
Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B
11.12.2015г.
Лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година
11.12.2015г.
Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Агенция по обществени поръчки
14.09.2015г.
Разработване на електронни формуляри за нови образци за обществени поръчки в специализирания софтуер на Агенцията по обществени поръчки. Разработване на електронна услуга „електронен подател“ за новите образци”.
30.07.2015г.
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Агенцията по обществени поръчки
12.03.2015г.
Предоставяне на услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки
13.02.2015г.
Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя. Канцеларските материали и офис консумативи са за обезпечаване изпълнението на дейностите по Договор 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, проект„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
23.01.2015г.
Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B
12.01.2015г.


3. Обществени поръчки

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)Предмет на паръчкатаДата на създаване на страницата

00005-2015-0003
“Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени поръчки и обучение, във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“
12.09.2015г.
00005-2015-0002
Доставка и внедряване на информационно и комуникационно оборудване за нуждите на Агенция по обществени поръчки във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ и включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на електронна система за управление на документооборота и работните процеси за нуждите на Агенция по обществени поръчки“; Обособена позиция № 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени поръчки и обучение“.
10.06.2015г.
00005-2015-0001
„Организиране на специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета на агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
30.04.2015г.