Стопански субекти с нарушения

Образец на информация за стопански субект, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5. буква „а“ или чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП (pdf формат)

Образец на информация за стопански субект, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5. буква „а“ или чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП ( doc формат)

Наименование на стопанския субект Дата на публикуване на информацията Информация за установените обстоятелства Срок, за който се прилага основанието за отстраняване
„ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 09.02.2023 г. Информация 25.07.2025 г.