Сътрудничество, насоки, ръководства и указания на други органи и организации

Споразумения за сътрудничество

Споразумение за сътрудничество в областта на обществените поръчки между Агенцията за държавна финансова инспекция и Агенцията по обществени поръчки

Споразумение за сътрудничество в областта на обществените поръчки между Комисията за защита на конкуренцията и Агенцията по обществени поръчки

Споразумение за сътрудничество в областта на обществените поръчки между Института по публична администрация и Агенцията по обществени поръчки

Споразумение за сътрудничество при предотвратяване и противодийствие на конфликта на интереси по процедури за възлагане на обществени поръчки между Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Сметната палата, Комисията за защита на конкуренцията, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията по обществени поръчки, Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“

Сътрудничество с КЗК

Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки, прети с Решение на КЗК № 972/19.11.2020 г.

Списък на обстоятелствата, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манипулации

Политики на КЗК по освобождаване от санкции или намаляване на санкциите в случай на участие на предприятията в таен картел, информация за определените лица за контакт от КЗК и данни за контакт са посочени на следния интернет адрес: https://www.cpc.bg/prohibited-agreemcnts

Възможност за анонимно подаване на сигнали за картел (тръжна манипулация), предоставена от КЗК на интернет адрес: https://www.cpc.bg/signals