Споразумения за сътрудничество

Споразумение за сътрудничество в областта на обществените поръчки между Агенцията за държавна финансова инспекция и Агенцията по обществени поръчки

Споразумение за сътрудничество в областта на обществените поръчки между Комисията за защита на конкуренцията и Агенцията по обществени поръчки

Споразумение за сътрудничество в областта на обществените поръчки между Института по публична администрация и Агенцията по обществени поръчки

Споразумение за сътрудничество при предотвратяване и противодийствие на конфликта на интереси по процедури за възлагане на обществени поръчки между Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Сметната палата, Комисията за защита на конкуренцията, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията по обществени поръчки, Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“