Профил на купувача 2017 г.

1. Предварителни обявления:

2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
Техническо обслужване на Регистъра на обществените поръчки и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки
21.06.2017г.

3. Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки и изготвяне на практическо помагало за тяхното възлагане
06.10.2017г.
Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), финансирана по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)
27.02.2017г.

4. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: