Наръчници и насоки

Промени в Закона за обществените поръчки, свързани с някои от изключенията от правилата на ЗОП (обнародвани в ДВ. бр. 88 от 2023 г.)   

Промени в Закона за обществените поръчки (обнародвани в ДВ. бр. 88 от 2023 г.)   


Практическо помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки (февруари 2019 г.)

Калкулатор – компютри

Калкулатор – осветителни тела

(Калкулаторите са в xlsx формат и за да бъдат ползвани следва предварително да бъдат запазени на компютъра.)

Обществени поръчки – ръководство за специалисти относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (февруари 2018 г.)

Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки (март 2017 г.)