Външна експертна помощ – архив

Заповед за утвърждаване на Заявление за вписване на лице в списъка на външни експерти по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП

Заявление за вписване на лице в списъка на външни експерти по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП

Включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации на процедури за обществени поръчки (по чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – (неактуално)

Заповед на основание чл. 10 ал. 1 от Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки № РД-59/21.12.2017 г.