Външна експертна помощ – архив

Външна експертна помощ (чл. 232а, ал.2 от ЗОП)

Отмяна на външната експертна помощ по чл. 232а от ЗОП

Заповед № РД-71/30.12.2020 г.


Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) – (актуализация на МУ-7/2018 г.)

Заповед за утвърждаване на списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки
Списък на областите към Заповед № РД-48/14.11.2017 г.
Заповед за допълваве на списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки
Списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки (допълнен, считано от 01.10.2018 г.)

Утвърдени образци на документи, необходими за осъществяване на контрола от външните експерти 

Образци, в сила от 01.03.2019 г.  
Договор за външен експерт по чл. 232а, ал. 2 от ЗОП – в сила от 01.03.2019 г.
Декларация за липса на конфликт на интереси – в сила от 01.03.2019 г.
Становище за извършена проверка – в сила от 01.03.2019 г.
Справка-декларация за отработени часове – в сила от 01.03.2019 г.
Заповед на основание чл. 9 ал. 1 от Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки № РД-65/10.12.2020 г.
Приложение 1 към Заповед № РД-65/10.12.2020 г.
Приложение 2 към Заповед № РД-65/10.12.2020 г. с мотиви за отказ за включване на кандидатите
Заповед на основание чл. 5 ал. 3 т. 2 от Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки и чл. 12 ал. 1 т. 1 от Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки № РД-38/29.06.2020 г.
Заповед на основание чл. 9 ал. 1 от Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки № РД-83/12.12.2019 г.
Приложение 2 към Заповед № РД-83/12.12.2019 г. с мотиви за отказ за включване на кандидатите
Заповед на основание чл. 10 ал. 1 от Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки № РД-69/06.12.2018 г.


Заповед за утвърждаване на Заявление за вписване на лице в списъка на външни експерти по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП

Заявление за вписване на лице в списъка на външни експерти по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП

Включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации на процедури за обществени поръчки (по чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – (неактуално)

Заповед на основание чл. 10 ал. 1 от Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки № РД-59/21.12.2017 г.