Профил на купувача 2013 г.

Профил на купувача – 2013 г.

1. Предварителни обявления:

2. Публични покани:

3. Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП
(идентификационен номер)
Предмет на обществената поръчка
Дата на създаване на страницата
00005-2013-0001
Oрганизиране на специализирани обучения и публични информационни събития в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект “Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007-2013 г.
17.12.2014г.