Методология – архив

Методически указания – архив

Методически указания – архив

Наръчници – архив

Образци към Наръчника по обществени поръчки

Образци № 1 – 16, № 19 и 21 могат да се попълват и изпращат до публикуващите органи чрез приложния софтуер “Редактор на форми” на АОП. Образци № 22 – 50 не са задължителни за ползване. Те са изготвени от АОП за улеснение на възложителите при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Възложителите са свободни да ползват всякакви други приложими формуляри, които отговарят на техните конкретни потребности. Образци № 16 – 20 и № 48 ще бъдат инсталирани допълнително. 

Често задавани въпроси – архив

Относно провеждането на процедури за обществени поръчки, открити до 14.04.2016 г.:

Профил на купувача

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Критерии за оценка на офертите

Решение за промяна

Документация за участие

Договори за обществени поръчки

Публична покана

Правила – архив

Споразумения за сътрудничество – архив

Споразумение за сътрудничество в областта на обществените поръчки между Агенцията за държавна финансова инспекция и Агенцията по обществени поръчки